สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะจัดสร้างบทเรียน e-learning  เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคุณธรรมจริยธรรม  และเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนและนำไปพัฒนาการสอนให้ประทับใจผู้เรียน  คาดว่าจะใช้เวลาสร้างประมาณ 3 เดือน  แล้วจึงเปิดการเรียนบนเครือข่าย  โดยเปิดรับสมัครในระบบ Guru Online  ของสคบศ.  ที่  www.idea.ac.th