GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน KM กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ต้องเลือกประเด็นสำคัญหรือปัญหาสำคัญ ที่ต้องการการแก้ไข พัฒนา เป็นโจทย์ให้นำกระบวนการ KM มาช่วยให้สามารถแก้ไข พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    เมื่อวันที่ 23 มกราคม 49 ที่ผ่านมา   ได้มีการประชุมเรื่อง KM ที่กรมการแพทย์  โดยมีเนื้อหาที่สำคัญดังนี้

 • กพร  ได้กำหนดให้การทำการจัดการความรู้ในกรมการแพทย์เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในปี 49   โดยให้ส่งแผนการดำเนินการจัดการความรู้ระดับกรมฯ  ในวันที่ 30 มค 49
 • ท่านอธิบดี เป็น CKO (Cheif knowledge officer) ในระดับกรม
 • ผู้อำนวยการเป็น CKO ในระดับหน่วยงาน
 • กรมการแพทย์ต้องเลือกประเด็นสำคัญหรือปัญหาสำคัญ ที่ต้องการการแก้ไข พัฒนา  เป็นโจทย์ให้นำกระบวนการ KM มาช่วยให้สามารถแก้ไข พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โดยเรื่องที่จะนำมาทำ KM นั้น จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
 • ที่ประชุมได้เลือกเรื่องที่จะมาทำ KM (KM focus area) 2 เรื่อง ได้แก่   การ Trainning และ การให้บริการระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า  เป็นโจทย์ที่จะแก้หรือปรับปรุง เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Excellent Center
 • มอบให้คณะทำงานไปกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในแต่ละ Area และทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ในระดับกรม
 • คณะทำงานจะประชุมทำแผนดังกล่าวในวันที่ 25-27 มค 49
 • จากนั้น หน่วยงานต่างๆ ในกรมการแพทย์  ก็จะต้องนำแผนแม่บทไปจัดทำแผนการจัดการความรู้ในองค์กรให้สอดคล้องกับของกรมการแพทย์  ตลอดจนนำไปปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม
 • อย่างไรก็ตามในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 49 ทางสำนักพัฒฯ จะจัดอบรมเรื่อง KM ให้กับบุคลากรในกรมการแพทย์  ซึ่งจะนำมาสู่การทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ระดับกรมฉบับสมบูรณ์อีกที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 13259
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)