สภานักเรียน  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี

    โรงเรียนสวนป่าแม่กะสีจัดตั้งสภานักเรียนขึ้นโดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างของโรงเรียน  รู้จักสิทธิแลหน้าที่ของตนเองในสังคม   และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

     การจัดองค์กร    สภานักเรียนแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน คือ  กลุ่มงานกิจกรรมและระเบียบวินัย   กลุ่มงานกิจกรรมและส่งเสริมสุขภาพ   และกลุ่มงานอำนวยการ

     การประชุม    สภานักเรียนจะจัดกิจกรรมการประชุมทุกวันอังคารต้นเดือนโดยประธานนักเรียนเป็นผู้นำประชุมและมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้สังเกตการณ์และคอยให้คำแนะนำ  โดยจะรายงานผลการประชุมต่อผุ้อำนวยการ

     การจัดกิจกรรม     กิจกรรมตามนโยบายของสภานักเรียนปี ๕๐ มีดังนี้

            กิจกรรมทำดีเพื่อคุณครูที่หนูรัก

            กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

            กิจกรรมแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อยน่ารัก

            กิจกรรมวารสารแผ่นเดียวสภานักเรียน

            กิจกรรมเปิดห้องสภา  เปิดปัญญา  เปิดคุณธรรม

     โดยสภานักเรียนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ได้รับการสนับสนุนจากทางสพท.นว.๒  โดยเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์  และได้เป็นตัวแทนนำเสนอการจัดองค์กรสภานักเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านบึงหล่ม  ต่อตัวแทนครูและประธานนักเรียนโรงเรียนต่างๆในสพท.นว.๒

     ใครมีรูปแบบการจัดองค์กรสภานักเรียนอย่างไรหรือมีข้อเสนอแนะอะไร   ติชมกันได้นะครับ