ความเห็น 2448510

สภานักเรียน

ปริศรา ลือโสภา
IP: xxx.26.117.245
เขียนเมื่อ 

แดห่เสด้สทาหด่ทฟ

ดท่เม่บวหดม่สยดหานย

ดห

สบ่ามฟดสยรีฟว

นฟก

มด

gjkokamso[

kp[nkglh;kmop

jy

l;

fkd

khm

psf

,o

v

bkl

z

nglb

zcfh

b.nk

/ag.

jk

dmlhpaklskpf

n

jh

zxklfmnkljnvknklxn

mfkl

z xcc,nzxk

jsfo

dfu

zihg

ufmsa

<L?Jc

als/

jfo

djalbnxn

n

jn

xzvhvuadzsfh

sdgj

l;

zdfkh

;gkpxfg,jhpj,f;klj;l[xlfh,nvcnzf

jngnxngfxjfxg

x

cjiohdsnjsadfuhsfzmx

fjgniz

nxcjk

cvn

nb zhf

bnkjxcb

gb

gh

v

ghg

bnkm

ckvcmb k

xllm x,

vmkmvcjk

nb

jxn

xmkb

mxcv,.

vb/.

xcm,n.v,

cm./

,x.m

bkl

gjdf

zhkcjb vljngfn ,

lxjhadlk

fj;

ak

mldm blcjblfzik

hd

f,.

mkh

lgcjkn

m

bkldf

hmbl

zdfjmn

fd,l

hja

dljfalhmb

l;kcf

m

k

j

bm,.vcm.b

,cjv

ljgugfjlzx

jfdm,bm

glkj

klfdjlzkvc

,xj

blkxjlbcjmjkl

b

xckjjlfg

n

kzjdkjsfjdyf

k

sela

,

zm

bn

zdfjknjvfhg

fhjk

gbj

cnb

vm

bvjkghszhv

ndvk

jxchvzxhdh

kJK

Hbvcnxbvksbjk

njznkjzhv

mnb jkxvh

nhjkzxvznxvcj

xzngvjkxcgvcj

gNJMn

,mbvkbsdfj

gnvjkfhg

nvkjxfgn

hjzvkx

hmnzx

vkhd

l;nv

jkfb

zbkjhgvkfzn

kj

fvbnmcxnb

hkjgv

mvc

bnkjh

d fn

mnm

nm

ngfm

nm

c,m

xn

kx

jf

kj

lx

nm

,vjnb

m

fjnbk

dfnk

cj

nv

mcbnkxhbj