เพื่อนๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง / การเจรจาต่อรองเพื่อการบริหารความขัดแย้ง 

หลักการเจรจาต่อรองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

เทคนิควิธีการเจรจาต่อรองแบบ win-win 

สัมนาที่ห้องสัมนาชั้น 10 เวลา 14.30 น.ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2549 ขอให้ทุกคนมาพร้อมกันก่อนเวลาด้วยนะครับ