cai ตัวประกอบจำนวนนับ

Mathman
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาจากโปรแกรม Macromedia Flash และ โปรแกรม Swish ซึ่งประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังบทเรียน แบบฝึกทักษะ เกมคิดเลขเร็ว และผู้จัดทำ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ส่วนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นำเสนอ ผลการเรียนรู้ที่หวัง ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ตัวประกอบจำนวนนับ ส่วนบทเรียน จะมีบทเรียนย่อย ได้แก่ เรื่อง ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ การแยกตัวประกอบ การหา ห.ร.ม. และการหา ค.ร.น. ซึ่งในส่วนนี้จะนำเสนอเรียงตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และสามารถศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเอง ส่วนแบบฝึกทักษะ ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ 4 แบบฝึกทักษะ คือ ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ การหา ห.ร.ม. และการหา ค.ร.น. แบบฝึกทักษะแต่ละชุด จะมีทั้งหมด 10 ข้อ แบบฝึกทักษะเรื่องตัวประกอบ โจทย์ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละข้อจะได้จากการสุ่มมาจากคลังข้อสอบ ส่วนแบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนเฉพาะ การหา ห.ร.ม. และการหา ค.ร.น. โจทย์ในแต่ละข้อจะได้จาก การสุ่มจำนวนโดยอัตโนมัติ ฉะนั้น ในการทำแบบฝึกทักษะหลาย ๆ ของผู้เรียน ผู้เรียนอาจจะได้รับโจทย์ที่ไม่เหมือนกันในแต่และครั้ง และมีการเฉลยข้อสอบหากผู้เรียนทำไม่ถูกต้อง เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะเสร็จ โปรแกรมจะทำการรายงานผล การทำแบบฝึกทักษะ ส่วนของเกมคิดเลขเร็ว เพื่อผ่อนคลายจากการเรียนและการทำแบบฝึกทักษะ และผู้เรียนยังได้ฝึกการบวก ลบ จำนวนไม่เกิน 25 โดยเกมจะทำการสุ่มจำนวน 2 จำนวน และสุ่มเครื่องหมาย อัตโนมัติ ให้ผู้เรียนตอบ โดยมีการบังคับให้ตอบภายในระยะเวลาก่อนที่ระเบิดจะระเบิดขึ้น หรือประมาณ 5 วินาที ถ้าหากผู้เรียนตอบไม่ทันเวลา ถือว่า ตอบผิด หากผู้เรียนตอบผิด 5 ข้อ เกมจะจบลงทันที 1.กระบวนการได้มาซึ่งนวัตกรรม 1.1การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 1.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกค์ 2.เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา 3.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 1.2การออกแบบนวัตกรรม 1.ทำให้นักเรียนมีความอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 2.สามารถเข้าใจในบทเรียนคณิตศาสตร์ 1.3 นำสู่การปฏิบัติ 1.ออกแบบโดยให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที 6 ได้ทดลองการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ 2.ออกแบบสอดคล้องกับทบเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (เขียนอธิบายให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ นอกโรงเรียน ในการวางแผนการดำเนินการ ประเมินและการสรุปผล 1.5 ผลการนำสู่การปฏิบัติ 1.ได้นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 2.นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สูงขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Mathman

คำสำคัญ (Tags)#คณิตศาสตร์#cai#math#ตัวประกอบจำนวนนับ

หมายเลขบันทึก: 129544, เขียน: 19 Sep 2007 @ 11:42 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 09:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

จันทิมา
IP: xxx.147.95.253
เขียนเมื่อ 

ได้เข้ามาดูในบล๊อกซ์ของอาจารย์แล้ว น่าสนใจดี อยากได้โปรแกรมswiss ทำอย่างไรคะ

เขียนเมื่อ 

อยากเรียนโปรแกรมswiss จะสอนให้หรือเปล่าคะ

เขียนเมื่อ 

ขอด้วยคนครับพี่น้อง