เมื่อวันที่  19 มกราคม 2549 ได้รับเกียรติจากอาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิมาให้ความรู้ในเรื่องกิจกรรมบำบัด Art feeling ซึ่งคือการสื่อสารความรู้สึกออกมาในรูปของศิลปะ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและนำไปพัฒนางานด้านกิจกรรมกลุ่มได้ดี เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และน่าสนใจทีเดียว