การจัดการความรู้ระดับจังหวัด

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แนวทางของ กพร ตามข้อแนะนำจาก สถาบันเพิ่มผลผลิต

การจัดการความรู้ “จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”
            วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ ทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะออกไปทำ Workshop กับทีมยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด” ประเด็นที่ทีมงาน “ปรึกษาหารือกัน คือ ตามแนวทางของ กพร ( Link) มีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยเฉพาะเอกสารที่ “กพร” กำหนดให้ส่งภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นแบบฟอร์มรวมทั้งสิ้น ๑๓ ชุด เช่น
            ๑. ขอบเขต  KM ของหน่วยงาน
            ๒. การตัดสินใจเลือกขอบเขตของ KM ของหน่วยงาน
            ๓. เป้าหมาย KM
            ๔. ทวนสอบการกำหนดขอบเขต KM
            ๕. แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ ภาวะผู้นำ วัฒนธรรม เทคโนโลยี การวัดผล
            ๖. แผนการจัดการความรู้ ในเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ และ กระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง
            ๗. สรุปงบประมาณการดำเนินการจัดการความรู้
            รวมทั้งสิ้น ๑๓ แบบฟอร์ม


           ความเห็นส่วนตัว “น่าเป็นห่วงครับ หากเปรียบเทียบกับการจัดการความรู้ที่ทีม UKM ทำกันมา ทำแบบตามธรรมชาติ และ ทำตามบริบท มีการ ลปรร อย่างความเป็นมิตร เอื้ออาทร เพื่อนช่วยเพื่อน”


JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)