ทีมงาน HACC_KKU ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพ

 อ.จินตนา บุญจันทร์ ผู้ตรวจการ และ JJ ได้รับเชิญไปให้ข้อเสนอแนะในการ "นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ที่เรียกว่า CQI" ที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัยในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙

รักษาการ ผอ.รพ.คุณหมอหัสชา ยืนหน้า Board CQI

ผลงานนำเสนอเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจในการให้บริการ

อ.จินตนา กำลังให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

JJ