Safety Culture

วัฒนธรรมคุณภาพวัฒนธรรมความปลอดภัยต้องใช้เวลา สั่งสมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

วัฒนธรรมความปลอดภัย

การทำคุณภาพต้องทำด้วยใจ ใช้ใจ เชื่อใจ ให้ใจ เพื่อให้ได้ใจ จึงจะเกิดความยั่งยืนในองค์กร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความปลอดภัย วัฒนธรรมการเรียนรู้ การที่จะให้เกิดเป็นวัฒนธรรมต้องใช้เวลา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน พอดีได้หา file เกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยเจอที่อ.นพ.อนุวัฒน์เขียนไว้ขอนำมาเผยแพร่ต่อไป

องค์กรที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยมีลักษณะดังนี้ ไม่เน้นการลงโทษ, มุ่งเน้นที่ระบบและกระบวนการ, มีการสื่อสารที่เปิดกว้าง, มีการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างอิสระ, ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการลงมือทำ, เน้นกิจกรรมที่ระดับปฏิบัติ, ขับเคลื่อนโดยผู้นำ

                การสื่อสารในองค์กรที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยจะอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจกันและกัน (trust), มีการรับรู้ร่วมกันถึงความสำคัญของความปลอดภัย (perception), และมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน (confidence)

                Westrum R (อ้างใน Amalberti R & Auroy Y) ได้แบ่งองค์กรตามลักษณะวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็น 3 กลุ่มคือ วัฒนธรรมขององค์กรที่เจ็บป่วย (pathological culture), วัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture), และ generative culture

เปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมองค์กร

Pathological Culture
Bureaucratic Culture
Generative Culture
ข้อมูลข่าวสาร
ปกปิด ไม่รับรู้
อาจไม่สนใจ
พยายามแสวงหา
ผู้ส่งข่าว
ถูกยิง
รับฟัง
ฝึกอบรมและให้รางวัล
ความรับผิดชอบ
โยนกลอง ปัด
แยกแผนก
ร่วมกันรับผิดชอบ
การเชื่อมต่อ (bridging)
ไม่ส่งเสริม
อนุญาตแต่ไม่ส่งเสริม
ให้รางวัล
ผลของความบกพร่อง
ถูกลงโทษ
แก้ไขเฉพาะจุด
การปฏิรูปที่ก้าวไกล
ความคิดใหม่ๆ
ปิดกั้น บดขยี้
สร้างปัญหา
ยินดีต้อนรับ
The ABCs of Patient Safety [1]

Accountability is not always about a person.

ความรับผิดชอบมิใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเสมอไป

Blame hides the truth about error.

การกล่าวโทษจะปิดบังความจริงเกี่ยวกับข้อผิดพลาด

Cultures must change.

จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

Document facts.

บันทึกข้อเท็จจริงเมื่อเกิดความผิดพลาด

Error is our chance to see weakness in our systems and people.

ความผิดพลาดเป็นโอกาสให้เห็นจุดอ่อนในระบบและคนของเรา

Focus on prevention.

มุ่งเน้นที่การป้องกัน

Gather evidence to support facts.

รวบรวมหลักฐานเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริง

Hear when you listen.

ฟังให้ได้ยิน

Investigate cause.

สืบสวนหาสาเหตุ

Justice should include compassion, disclosure and compensation.

ความเป็นธรรมควรครอบคลุมถึงความเห็นใจ การเปิดเผยข้อมูล และการจ่ายเงินชดเชย

Knowledge must be shared.

ความรู้จะต้องมีการแบ่งปันกัน

Learning from others mistakes benefits all.

การเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน

Make the effort to look beyond the obvious.

พยายามมองให้ไกลว่าสิ่งที่เห็นอยู่ชัดๆ

Nothing will change until you change it.

จะไม่มีอะไรเปลี่ยนจนกว่าท่านจะจัดการเปลี่ยนมันเสีย

Opportunities for solutions are lost by blame.

โอกาสสำหรับการแก้ปัญหาจะสูญสิ้นไปเพราะการกล่าวโทษ

Partner with patients and practitioners.

เป็นแนวร่วมกับผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพ

Question until you can no longer ask "why?".

ตั้งคำถามจนกว่าจะไม่สามารถถาม “ทำไม”

Reporting error is suppressed by blame.

การรายงานข้อผิดพลาดจะลดลงเพราะการกล่าวโทษ

Systems are where practitioners practice.

ระบบคือที่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทำงาน

Think about the blunt and sharp end.

คิดถึงปลายด้านมนและด้านแหลม

Understand the role of accountability.

ทำความเข้าใจบทบาทของความรับผิดชอบ

Value the patient perspective.

ให้คุณค่าต่อมุมมองของผู้ป่วย

Why, Why, Why, Why, Why = root cause.

ทำไม, ทำไม, ทำไม, ทำไม, ทำไม = สาเหตุรากเหง้า

X-ray vision sees the deeper story.

ภาพรังสีทำให้เห็นเรื่องราวที่ลึกลงไป

You can make a difference.

ท่านสามารถก่อให้เกิดความแตกต่าง

Zeroing in on cause brings us one error closer to zero error.

การขจัดสาเหตุทำให้เราเข้าใกล้ภาวะที่ปราศจากข้อผิดพลาดเข้าไปอีกก้าวหนึ่ง[1] Haas D & Zipperer L. National Patient Safety Foundation

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.169
เขียนเมื่อ 
     "คุณภาพ" เป็นเรื่อง "ไม่รู้จบ" จริง ๆ ขอบคุณที่นำมาให้อ่านครับ เติมเต็มได้เยี่ยมครับ