เตียงนี้ไผอยากหล่น

สายน้ำเกลือโยงใย ถักสายใย กัน "ลูกหล่น"

นวตกรรม นำสายน้ำเกลือ เป็น "ตัวช่วย ป้องกันไม่ให้ลูกหล่นจากเตียง"

ส่วนหนึ่งของผลงาน "การพัฒนางาน"

JJ