สวัสดีค่ะ !!    เพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านทุกคน

ดิฉัน นางสาวจีรวรรณ เส็งเต๋  และเพื่อน ได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง อิฐมอญ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานและนำมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างมาก ขอเชิญชวนเพื่อนๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน บอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อนๆได้รับจากการไปสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

            1. ขัอคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ...
          
2. นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
          
3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ...

          
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียน  คือ... 

           5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร
           6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ อิฐมอญ