อิฐมอญอุทัยธานี

อิฐมอฐ เซรามิกพื้นบ้าน

สวัสดีค่ะ !!    เพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านทุกคน

ดิฉัน นางสาวจีรวรรณ เส็งเต๋  และเพื่อน ได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง อิฐมอญ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานและนำมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างมาก ขอเชิญชวนเพื่อนๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน บอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อนๆได้รับจากการไปสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

            1. ขัอคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ...
          
2. นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
          
3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ...

          
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียน  คือ... 

           5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร
           6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ อิฐมอญ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อิฐมอญ เซรามิกพื้นบ้านความเห็น (7)

น.ส.นิรดา ยังจุ้ย
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

        สวัสดีคะเพื่อน ๆ ทุกคน ดิฉันนางสาว นิรดา ยังจุ้ย ได้จัดทำเว็บไซด์เรื่อง อิฐมอญ ซึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอเชิญเพื่อน ๆ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน บอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อน ๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน บอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อน ๆ ได้รับจากการไปสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาเสนอในประเด็นต่อไปนี้

        1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

        2. นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

        3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาใช้ในการสร้างงาน

        4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียน

        5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร

        6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ อิฐมอญ

   

 

กนกอร สวนานุสรณ์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนส.กนกอร สวนานุสรณ์ ได้จัดทำเว็บไซด์เรื่องอิฐมอญ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.อุทัยธานี ตลอดเวลาการทำงานดิฉันได้ความรูใหม่ ๆ และประสบการณ์มากมายจากการสืบค้นข้อมูล จึงอยากจะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอ

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของคนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

-จะต้องมีความพยายามในการสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน

2.นร.นำคุณธรรมที่ได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ได้ คือใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ถ้ามีความพยายามก็จะสำเร็จ

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือพื้นบ้านที่คนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างงาน

-การใช้บล็อกหล่ออิฐที่ทำเอง

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้ในการทำงานตามจินตนาการของนร.คือ

-การใช้เครื่องผสมดิน ที่จะประหยัดแรงงานคน

5.ถ้านร.เป็นเจ้าของกิจการ จะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ออกสู่ต่างจังหวัด เป็นการขยายตลาด

 

น.ส.สุภาพร เพ็ชรอำไพ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนส.สุภาพร  เพ็ชรอำไพ ได้จัดทำเว็บไซด์เรื่องอิฐมอญ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจ.อุทัยธานี ตลอดเวลาการทำงานดิฉันได้ความรู้ใหม่ ๆ จากผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ในด้านต่างๆจึงอยากจะนำเสนอความรู้ที่ได้ต่อเพื่อนๆ

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของคนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

-ควรมีความขยัน  อดทน และพยามยามทำให้ถึงที่สุด

2.นร.นำคุณธรรมที่ได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ได้ คือใช้ในการประกอบกิจการต่างๆ  และตลอดจนการดำเนินชีวิต

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือพื้นบ้านที่คนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างงาน

-การเผาอิฐที่ใช้เตาเผาที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้ในการทำงานตามจินตนาการของนร.คือ

-การตากอิฐ เปลี่ยนจากการพึ่งพาแสงจากธรรมชาติมาใช้เครื่องอบเเทน

5.ถ้านร.เป็นเจ้าของกิจการ จะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร

-ขยายตลาดโดยการส่งออกจำหน่ายตามท้องถิ่นอื่น เเละประชาสัมพันธ์

จีรวรรณ เส็งเต๋
IP: xxx.24.86.126
เขียนเมื่อ 

1. ขัอคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

- จะต้องมีความพยายามในการทำงาน  และก็ขยัน  อดทน


2. นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

    - นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต


3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

    - การเผาอิฐที่เตาเผาที่สร้างขึ้นเอง

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียน  คือ

    - การตากอิฐที่ใช้แสงจากธรรมชาติมาใช้เตาอบแทน 

5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร

    - ปรับปรุงรูปอิฐให้เป็นรูปแบบอื่น  ๆ อีก


6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ อิฐมอญ

space2
IP: xxx.57.177.120
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ ตอนนี้ผมทำวิจัยเกี่ยวกับอิฐมอญ อยู่ ทั้งกระบวนการผลิตว่าทำอย่างไรและมีปัญหาอะไร ถ้ามีข้อมูลขอด้วยนะครับ
ดาวเรือง
IP: xxx.24.152.209
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  ฉันกำลังสนใจจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับอิฐมอญอยู่แต่ยังหาประเด็นไม่ได้  ใครมีความรู้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ 

หะหะหะ
IP: xxx.7.180.226
เขียนเมื่อ 

เก่งจังงงงง