ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงในทะเลสาบสงขลา


กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ ทำการประมงในทะเลสาบ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง

ประกาศกระทรวงเกษตร
เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในทะเลสาบ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง

  โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจาณาเห็นว่า ในปัจจุบันยังมีผู้นำเครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกันกับเครื่องมือดังกล่าวทำการประมงในแม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง รวมทั้งในอ่าวทะเล โดยมิได้รับอนุญาตจำนวนมาก อันเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง  กีดขวางการสัญจรทางน้ำ และทำให้ร่องน้ำทางเดินเรือตื้นเขิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยทั่วกันและยั่งยืนถาวรตลอดไป
             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32(2)  แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490  รัฐมนตรีว่าการทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
                      1. ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมีือลี่ หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกันทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร
                      2. ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ทำการประมง ซึ่งได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
                      3. ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าท ี่เพืี่อการทดลองค้นคว้าในทางวิชาการ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
              ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันปิดประกาศตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 เป็นต้นไป

 
ประกาศ  ณ  วันที่  14  กันยายน    พ.ศ.2521
(ลงนาม)             ป. กรรณสูต
                  (นายปรีดา  กรรณสูต)
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                       ที่มาhttp://www.fisheries.go.th/if-manange/fish46.htm

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 12853เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2006 12:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤษภาคม 2012 09:47 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี