จิต ที่ทุกคนรู้จัก คือ ความรู้สึก(Conscious)  มีคนส่วนน้อยมากที่คิดว่า จิต คือความรู้สึก และสมอง  และมีคนส่วนน้อยที่สุดที่คิดว่า  จิต คือสมอง

ที่ว่า จิตคือความรู้สึกนั้น  ผมหมายถึงความรู้สึกต่างๆ  คือ ความรู้สึกตัวทั่วๆไป   ความรู้สึกสัมผัสเสียงทางหู   ความรู้สึกสัมผัสวัตถุและสี ทางตา  ความรู้สึกสัมผัสกลิ่น ทางจมูก  ความรู้สึกสัมผัสรส ทางลิ้น  ความรู้สึกร้อนหนาว ทางผิวหนัง  ความรู้สึกทางด้านอารมณ์ การรู้สึกรับรู้  การรู้สึกจำ  การรู้สึกคิด  การรู้สึกตัดสินใจ  ฯลฯ  ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้รวมกันเป็น ความรู้สึกทั่วๆไปในขณะที่เราตื่นอยู่  คนเกือบทุกคนคิดว่าสิ่งที่กล่าวมานี้คือจิต(Mind)   ไม่ค่อยมีใครคิดว่า  จิตคือสมอง

จิต หรือความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ เกิดจากกิจกรรมของเซลล์ประสาทในสมอง  ถ้าไม่มีกิจกรรมของเซลล์ประสาท  ก็จะไม่มีจิตเกิดขึ้น (โปรดดูที่ http://gotoknow.org/archive/2005/11/26/00/04/20/e8040 )