สมุนไพรใบบัวบก

สมุนไพรใบบัวบก มีสรรพคุณมากมาย

หลังจากที่เพื่อนๆได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่ 1(วางแผนโครงงาน) และ 2 (ลงภาคสนาม,รวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นระยะที่ 3 นักเรียนจะต้องนำเสนอเว็บไซต์ที่นักเรียนสร้างให้เพื่อนๆ ประเมินในชั้นเรียน เพือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ส่วนในบล็อกของ ใบบัวบก ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆหรือผู้สนใจทุกท่านบอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อนได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้
           1. ขัอคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ...
          
2. นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
          
3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ...

          
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียน  คือ... 

           5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร
           6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ใบบัวบก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุนไพรใบบัวบกความเห็น (6)

น.ส.น้ำทิพย์ ชวดนุตร์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

ตอบ ขยัน อดทน ประหยัด อดออม มีความรับผิดชอบ

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

ตอบ สามารถนำมาพัฒตนเองทั้งเรื่องการเรียนและอื่น ๆ ได้

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

ตอบ กระชอน ผ้าขาวบาง ครก สาก

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจิตนาการของนักเรียน คือ

ตอบ เครื่องปั่นน้ำผลไม้ , เครื่องแยกกากของผัก-ผลไม้ , เครื่องทำความสะอาดที่ใส่ผลิตภัณฑ์

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ตอบ ปรับปรุงและแก้ไขส่วนที่บกพร่อง , พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม , ดูแลเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

น.ส.น้ำทิพย์ ชวดนุตร์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

ตอบ ขยัน อดทน ประหยัด อดออม มีความรับผิดชอบ

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

ตอบ สามารถนำมาพัฒตนเองทั้งเรื่องการเรียนและอื่น ๆ ได้

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

ตอบ กระชอน ผ้าขาวบาง ครก สาก

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจิตนาการของนักเรียน คือ

ตอบ เครื่องปั่นน้ำผลไม้ , เครื่องแยกกากของผัก-ผลไม้ , เครื่องทำความสะอาดที่ใส่ผลิตภัณฑ์

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ตอบ ปรับปรุงและแก้ไขส่วนที่บกพร่อง , พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม , ดูแลเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

นายเกรียงไกร ไทยจรรยา
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

ทำอะไรต้องทำให้จริงอย่าเพียงคิดแต่กำไรต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ และคุณภาสินค้าของเราด้วย

 

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตปะจำวันอย่างไร

คุณธรรมนี้คือเราควรมีจรรยาบรรณในการจำหน่ายสินค้าหรือการแนะนำไม่ว่าะประกอบอาชีพอะไร

 

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

เครื่องมือและเทคโนโลยีภูมปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ

 

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

เทคโนโลยีการพาสเจอร์ไรต์สินค้า เพื่อความปลอดภัยของสินค้าและผู้บริโภคให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การอาหารและยาหรือ อย.กำหนดไว้

 

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

อาจจะคิดสร้างสรรค์สูตรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังกระจายสินค้าไปตามกลุ่มต่างๆกำหนดราคาสินค้าไม่สูงมากแบ่งปันผลกำไรกระจายสู่กลุ่มแม่บ้านในชุมชนกำไรบางส่วนก็เก็บไว้พัฒนาสถานที่ทำให้มีคุณภาพมากขึ้น  พื้นที่URL:www.geosities.com/boibukbok_uthaithani

นายเกรียงไกร ไทยจรรยา
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

ทำอะไรต้องทำให้จริงอย่าเพียงคิดแต่กำไรต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ และคุณภาสินค้าของเราด้วย

 

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตปะจำวันอย่างไร

คุณธรรมนี้คือเราควรมีจรรยาบรรณในการจำหน่ายสินค้าหรือการแนะนำไม่ว่าะประกอบอาชีพอะไร

 

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

เครื่องมือและเทคโนโลยีภูมปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ

 

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

เทคโนโลยีการพาสเจอร์ไรต์สินค้า เพื่อความปลอดภัยของสินค้าและผู้บริโภคให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การอาหารและยาหรือ อย.กำหนดไว้

 

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

อาจจะคิดสร้างสรรค์สูตรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังกระจายสินค้าไปตามกลุ่มต่างๆกำหนดราคาสินค้าไม่สูงมากแบ่งปันผลกำไรกระจายสู่กลุ่มแม่บ้านในชุมชนกำไรบางส่วนก็เก็บไว้พัฒนาสถานที่ทำให้มีคุณภาพมากขึ้น  พื้นที่URL:www.geosities.com/boiburbok_uthaithani

น.ส.ธัญวรรณ ฉลาดธัญกิจ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

ตอบ ขยัน อดทน ประหยัด อดออม มีความรับผิดชอบ

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

ตอบ สามารถนำมาพัฒตนเองทั้งเรื่องการเรียนและอื่น ๆ ได้

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

ตอบ กระชอน ผ้าขาวบาง ครก สาก

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจิตนาการของนักเรียน คือ

ตอบ เครื่องปั่นน้ำผลไม้ , เครื่องแยกกากของผัก-ผลไม้ , เครื่องทำความสะอาดที่ใส่ผลิตภัณฑ์

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ตอบ ปรับปรุงและแก้ไขส่วนที่บกพร่อง , พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม , ดูแลเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

นางสาวอรวรรณ เอกขระ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

1. ขัอคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ...

ตอบ  ใช้รักษาในครัว  โดยไม่ต้องซื้อมา  เพราะอาจจะหาได้ตามท้องถิ่น
  
          
2. นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

ตอบ   คิดค้นลองทำในสิ่งที่แปลกใหม่และเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

          
3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ...

ตอบ   วัสดุ  อุปกรณ์  สมุนไพรที่หาได้ตามท้องถิ่น และดัดแปลฃคิดค้นขึ้นเป็นยารักษาโรคต่าง

          
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียน  คือ...

ตอบ   อาจจะมีเครื่องทุ่นแรงในการผลิต ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต

           5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร

ตอบ   ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการข้าพเจ้าจะพัฒนาคิดค้าสมุนไพรต่างๆและปรับปรุงของเดิมให้ดียิ่งขึ้น

           6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ใบบัวบก

ตอบ   1.  ใช้เราได้รู้จักสมุนไพรต่างๆที่เราไม่รู้จัก
         2.  ใช้เราได้รู้กรรมวิธีการทำ