การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมฯ ม.ค.49 (กำแพงเพชร สายที่1)

เป็นการค้นหาของดีเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการให้กำลังใจแก่เพื่อนนักส่งเสริมการเกษตรด้วยกัน และที่สำคัญเป็นการยืนยันกับเกษตรกรที่เป็นผู้รู้ที่อยู่ในทุกส่วนของพื้นที่ ว่าพวกเรายอมรับและยินดีที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน ไปปรับใช้ ขยายผลและต่อยอดความรู้ ในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดกำแพงเพชต่อไป

          จากการที่ทีมงานได้นำการจัดการความรู้ มาสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร(ลิงค์) กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้จัดให้มีการสัมมนาฯ ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง (แบ่งเป็น 2 สาย) ทีมงานได้กำหนดให้ภาคบ่ายของการสัมมนา ให้อำเภอที่เป็นเจ้าภาพ(เวียนกันเป็นเจ้าภาพ) คัดเลือกกิจกรรมผลงานด้านการส่งเสริมการเกษตรที่ประสบผลสำเร็จ หรือกิจกรรมของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ (Bese Practice) โดยให้เน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตรจากทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอที่เข้าร่วมการสัมมนา ได้ศึกษาดูงานกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักส่งเสริมหรือเกษตรกร เพื่อจะได้เกิดแนวคิด หรือนำความรู้ไปปรับใช้ในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

         ในเดือนมกราคม 49 สายที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยนักส่งเสริมการเกษตรจากอำเภอเมือง,พรานกระต่าย,ไทรงาม,ลานกระบือ และกิ่งอำเภอบึงสามัคคี ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 18 มกราคม ณ โรงสีชุมชุนสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพ

         ภาคเช้าได้แบ่งกลุ่มให้นักส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติงานของปี 2549 ร่วมกัน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

  1. การจำแนกพื้นที่ / การบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตร
  2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
  3. การสร้างเครือข่าย / การพัฒนาด้านการตลาด
  4. การประเมินผล

                                      การแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

                        ภาพกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน

          ภาคบ่าย

          เป็นกิจกรรมการศึกษาดูงานกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจพัฒนาปุ๋ยชีวภาพตำบลวังทอง ให้ทีมนักส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชรในสายที่ 1 ได้เยี่ยมชมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาของกลุ่มฯ  ดังภาพ         

  • การเล่าความเป็นมาและกระบวนการทำงาน และการเรียนรู้และพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจพัฒนาปุ๋ยชีวภาพตำบลวังทอง  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยการแนะนำของผู้ใหญ่พยนต์  อาจแสวง ที่เป็นแกนนำร่วมกับผู้นำและชาวบ้าน หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะนักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล คุณเชาวริก ครุฑอินทร์ ที่ผู้ใหญ่พยนต์ ได้กล่าวชื่นชมในการร่วมพัฒนากลุ่มมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ทำให้พวกเรานักส่งเสริมการเกษตร ต่างก็เป็นปลื้มไปตามๆ กัน (เพิ่มกำลังใจในการทำงานขึ้นมาอีกเยอะเลย)                     

                                        ผู้ใหญ่พยนต์ อาจแสวง กลุ่มผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

  • การศึกษาดูงานกิจกรรมโรงสีข้าวชุมชนของกลุ่มฯ

                                        ศึกษากระบวนการโรงสีชุมชนของกลุ่ม

  • ชมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตและคิดค้นสูตรต่างๆ โดยภูมิปัญญาของกลุ่มฯ และใช้ได้ผลเป็นอย่างดี

                                        ศึกษากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของกลุ่มฯ

          เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทีมงานพยายามประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เข้ามาสู่การปฏิบัติงานขององค์กรเรา เพื่อพัฒนาการส่งเสริมของจังหวัดกำแพงเพชร ให้สามารถปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างดีที่สุด ภายใต้ศักยภาพที่มีขีดจำกัดในหลายๆ ด้าน  (วันนี้ไม่ได้ทำ AAR เพราะเรายังบริหารเวลาได้ไม่ดีพอ ต่อไปต้องปรับแก้กันใหม่)

          เป็นวันแรกที่เราเริ่มให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นการค้นหาของดีเพื่อมาแลกเปลี่ยน เป็นการให้กำลังใจแก่เพื่อนนักส่งเสริมการเกษตรด้วยกัน และที่สำคัญเป็นการยืนยันกับเกษตรกรที่เป็นผู้รู้ที่อยู่ในทุกส่วนของพื้นที่ ว่าพวกเรายอมรับและยินดีที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน ไปปรับใช้ ขยายผลและต่อยอดความรู้ ในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดกำแพงเพชต่อไป

          บันทึกมาเพื่อเป็นการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)