เอกสารดีที่น่าศึกษา

การวัดผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้

        ผมได้รับปากครูว่า  จะนำเอกสารจากสำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ.ที่พิมพ์เมื่อ ปี 2548 คือ หนังสือการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และหลักสูตรปฐมวัย  ขึ้นใน BLOG:108พันเก้า นานพอสมควรแล้ว  แต่ปํญหาที่พบคือหนังสือการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้สาระภาษาไทย ไฟล์นั้นใหญ่มากถึงแม้จะเป็น Acrobatทำให้ไม่สามารถนำไฟล์ขึ้นใน blog ได้ ผมจึงนำขึ้นเพียง 4 เล่ม เท่านั้น 

ดาวน์โหลด  การเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์      

                    หลักสูตรปฐมวัย  

                   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                   การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน   

                   การจัดการเรียนรู้หมวก 6 ใบ

                   การจัดการเรียนรู้แบกระบวนการแก้ปัญหา

                   การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

                   การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

                   การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

                   การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

                   การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และที่เน้นการปฏิบัติ

                   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

                   การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

เมื่ออ่านแล้วมีข้อสงสัย   คุยกับผมทางอีเมลได้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 108พันเก้าความเห็น (0)