ผมสมัครให้พี่ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับ พี่สามารถเขียนอย่างเดียวพอ