เนื่องจากทางบริษัทได้มีการจัดประชุมกันในเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่กันใหม่  จากหน้าที่เดิมของปวีณาคือ ลูกค้าฝ่ายสัมพันธ์  เปลี่ยนหน้าที่ใหม่เป็นหัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรม