ขอรำลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทำให้เรามีวันนี้
ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้คน และสังคมรอบข้างได้