โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO, KF

รุ่นที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน QA ของหน่วยงานสายสนับสนุน และผู้บริหารสำนักงานเลขานุการคณะ รุ่นที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่รับผิดชอบงานด้านวิจัยและด้านการประกันคุณภาพ

ตามที่  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดให้มี 
“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น  CKO : Chief Knowledge Officer, KF : Knowledge Facilitator“ 

รุ่นที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน QA ของหน่วยงานสายสนับสนุน (Non - Teaching)  และผู้บริหารสำนักงานเลขานุการคณะ (Office  KM)  
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549  
โดยจัดเป็น  2  กลุ่ม  คือ
กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน QA ของหน่วยงานสายสนับสนุน  (Non - Teaching) 
หัวปลา (KV) คือ ทำอย่างไรให้บรรลุภารกิจด้านการประกันคุณภาพ 
โดยพุ่งเป้าไปที่  ผลประเมินทุกตัวบ่งชี้มากกว่าหรือเท่ากับ 3  และ ค่าเฉลี่ยโดยรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5  และการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
กลุ่มผู้บริหารสำนักงานเลขานุการคณะ (Office  KM)    
หัวปลา (KV) คือ ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการคณะออกมาดีที่สุด
โดยพุ่งเป้าไปที่  องค์ประกอบที่ 10 ความสำเร็จในภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการคณะ

รุ่นที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่รับผิดชอบงานด้านวิจัยและด้านการประกันคุณภาพ ของแต่ละคณะวิชา    
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549
โดยจัดเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่รับผิดชอบงานด้านวิจัย
หัวปลา (KV) คือ  ทำอย่างไรให้บรรลุภารกิจด้านการวิจัย
โดยพุ่งเป้าไปที่  Research - Based Faculty  และ  Top ten
กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  
หัวปลา (KV) คือ  ทำอย่างไรให้บรรลุภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยพุ่งเป้าไปที่ ผลประเมินทุกตัวบ่งชี้มากกว่าหรือเท่ากับ 3  และ ค่าเฉลี่ยโดยรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 และการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ

** ท่านสามารถดูกำหนดการโดยละเอียดได้ที่นี่  click  **

JR_NUQA

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณหน่วยประกันคุณภาพครับ ที่นำหัวปลา เรื่อง องค์ประกอบที่ 10 ของสำนักงานเลขานุการคณะ  มาเป็นหัวปลา ของกลุ่ม Office KM