การปฏิบัติ / เรียนรู้ / จัดการความรู้ สู่ความดี ความสุข และความสามารถ

       · สามเหลี่ยมสู่ความสุขสมบูรณ์
              - ประกอบด้วย การปฏิบัติ / เรียนรู้ / จัดการความรู้ สู่   (1) ความดี  (2) ความสุข  (3) ความสามารถ 
              - ใช้ได้ในบุคคล  กลุ่มคน  ชุมชน  เขตพื้นที่  องค์กร  สถาบัน  สังคม  มนุษยชาติ 

                            

                     

       · วงจรการเรียนรู้ / จัดการความรู้  สู่การพัฒนาต่อเนื่อง
              ประกอบด้วย   (1) เรียนรู้ก่อน   (2) เรียนรู้ระหว่าง   (3) เรียนรู้ภายหลัง

                  

                             
       · บริบทการเรียนรู้ / จัดการความรู้ สู่ความสุข และความสำเร็จ
              ประกอบด้วย
                   - เรียนรู้ในตนเอง
                   - เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน  (เพื่อนร่วมงาน  เพื่อนร่วมภารกิจ  ฯลฯ)
                   - เรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มเป้าหมาย  (ชุมชน  ลูกค้า  เยาวชน  ฯลฯ)
                   - เรียนรู้ร่วมกันกับองค์กรพันธมิตร  (องค์กรร่วมพันธกิจ  Strategic  partners ฯลฯ)
                   - เรียนรู้ร่วมกันทุกฝ่าย   


(ข้อคิดระหว่างการร่วมสัมมนาคณะจัดการเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พอช. วันที่ 14-15 มกราคม 2549)
ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม
16 มกราคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)