หัวข้อต่างๆใน TQA

องค์ประกอบของ TQA

องค์ประกอบของ TQA ประกอบด้วย

   0.     ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

  1.    การนำองค์กร
  2.    การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
  3.    การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4.    การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
  5.    การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
  6.    การจัดการกระบวนการ
  7.    ผลลัพธ์การดำเนินการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Thailand-Quality-Award:TQAความเห็น (0)