พล.อ.เปรมได้กล่าวถึงว่า ในความรู้สึกนึกคิด มีครูอยู่ 2 ประเภท คือครูอาชีพที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูอยู่ในสายเลือด มีความรักลูกศิษย์ประดุจลูกหลาน รักสถาบันด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจ มีความเป็นมืออาชีพคือรู้จริงในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ และไขว่คว้าขยันหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ อีกประเภทหนึ่งคืออาชีพครูคือรับเงินสอนไปตามหน้าที่ ไม่สนใจเด็ก ไม่สนใจผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ สนใจไปทำอย่างอื่น ไม่มีความเป็นมืออาชีพ

สุดท้ายพล.อ.เปรมได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทางพระราชทานแก่ครูอาวุโส รุ่น 20 ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2520 ความตอนหนึ่งว่า

"... ผู้เป็นครูอย่างแท้จริง นับว่าเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องมีความเมตตาและเสียสละเพื่อความสุขและความเจริญของบุคคลอื่นตลอดชีวิต เพราะครูต้องมีความรักความสงสารศิษย์อยู่อย่างหนักแน่น จึงจะอบรมสั่งสอนให้การศึกษา ต้องอดทนตรากตรำให้ศิษย์ไปถึงฝั่งได้ อีกประการ ต้องยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตัว ในการเป็นอาชีพครู ไม่ใช่ทางที่จะแสวงหาผลประโยชน์ อำนาจ ยศศักดิ์ ในทางใดทางหนึ่งได้"

ในวันครูวันนี้ ผู้เขียนก็ขอระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ทุกท่านของผู้เขียน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยขอให้ท่านและครอบครัวของท่านมีความสุขและความเจริญ

แหล่งข้อมูล

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9490000005847