ครูอาชีพ

พล.อ.เปรมได้กล่าวถึงว่า ในความรู้สึกนึกคิด มีครูอยู่ 2 ประเภท คือครูอาชีพที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูอยู่ในสายเลือด มีความรักลูกศิษย์ประดุจลูกหลาน รักสถาบันด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจ มีความเป็นมืออาชีพคือรู้จริงในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ และไขว่คว้าขยันหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ อีกประเภทหนึ่งคืออาชีพครูคือรับเงินสอนไปตามหน้าที่ ไม่สนใจเด็ก ไม่สนใจผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ สนใจไปทำอย่างอื่น ไม่มีความเป็นมืออาชีพ

สุดท้ายพล.อ.เปรมได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทางพระราชทานแก่ครูอาวุโส รุ่น 20 ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2520 ความตอนหนึ่งว่า

"... ผู้เป็นครูอย่างแท้จริง นับว่าเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องมีความเมตตาและเสียสละเพื่อความสุขและความเจริญของบุคคลอื่นตลอดชีวิต เพราะครูต้องมีความรักความสงสารศิษย์อยู่อย่างหนักแน่น จึงจะอบรมสั่งสอนให้การศึกษา ต้องอดทนตรากตรำให้ศิษย์ไปถึงฝั่งได้ อีกประการ ต้องยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตัว ในการเป็นอาชีพครู ไม่ใช่ทางที่จะแสวงหาผลประโยชน์ อำนาจ ยศศักดิ์ ในทางใดทางหนึ่งได้"

ในวันครูวันนี้ ผู้เขียนก็ขอระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ทุกท่านของผู้เขียน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยขอให้ท่านและครอบครัวของท่านมีความสุขและความเจริญ

แหล่งข้อมูล

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9490000005847

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตคือการเรียนรู้ความเห็น (2)

ไม่ใช้ AIS ไม่ดู ITV ไม่ขึ้น AirAsia ไม่เชื่อคนขี้จุ๊
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

พลเอกเปรมได้กล่าวไว้ว่าครูในความรู้สึกนึกคิดของท่านมี 2 ประเภท คือ

ครูอาชีพ หมายถึงครู "มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู" มีความรักความเป็นครูอยู่ในสายเลือด รักและห่วงใยศิษย์ประดุจเหมือนลูกหลานทุกลมหายใจ รักสถาบัน เสียสละเวลาส่วนตัวให้แก่ศิษย์ ให้แก่สถาบันด้วยความเต็มใจ เข้าใจ และภูมิใจ ครูอาชีพจะมีความเป็นมืออาชีพในตัวของครูอาชีพ คือ รอบรู้จริง รู้ครบถ้วนในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ และไขว่หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ

ครูอีกประเภทหนึ่ง ตนจะใช้ว่า "อาชีพครู" คือ ครูที่ได้รับราชการเพื่อรับเงินเดือนอย่างเดียว สอนไปตามหน้าที่ไม่สนใจเด็ก ไม่สนใจผลสัมฤทธิ์นอกเวลาราชการก็ไปทำอย่างอื่น แม้แต่ในเวลาราชการก็ไปทำอย่างอื่น บางทีก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ดี และส่วนใหญ่ก็จะไม่ความเป็นมืออาชีพ

 

อ้างอิงจาก http://www.komchadluek.net/news/2006/02-08/p1--67255.html 

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • ครูที่ดีต้องมีจิตและวิญญาณของความเป็นครูครับ