BEST PRACTICE   นายเขษม   อุปถัมภ์   ครูชำนาญการ.......................................................................................................................... ปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของครู เป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไม่สมบูรณ์ และไม่บรรลุผลตามความมุ่งหมายของหลักสูตร   ดังนั้นจึงหาวิธีการพัฒนา เพื่อช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยบทบาทของครูเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้   ดั้งนั้นการเรียนแบบร่วมมือ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหนึ่ง   ที่กำหนดให้นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกันมารวมกลุ่มกัน โดยที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน   ช่วยกันทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ  เมื่อกลุ่มมีปัญหา ทุกคน ในกลุ่ม จะต้องอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงเหตุผลโต้ตอบกัน ยอมรับและสนับสนุนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มที่จะช่วยสมาชิกให้เข้าใจในงาน   มีการมอบหมายหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มขณะเดียวกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่มอย่างดีที่สุด   เพราะคะแนนของแต่ละคนจะส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม เพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จร่วมกัน ผลที่ได้             1. ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น            2. นักเรียนมีพฤติกรรมในการช่วยเหลือกันขณะทำงานกลุ่มอยู่ในระดับมาก            3. นักเรียนมีความคิดเห็นอยากจะเรียนในวิธีนี้อยู่ในระดับมาก