ปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของครู

  ติดต่อ

  ปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของครู   
BEST PRACTICE   นายเขษม   อุปถัมภ์   ครูชำนาญการ.......................................................................................................................... ปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของครู เป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไม่สมบูรณ์ และไม่บรรลุผลตามความมุ่งหมายของหลักสูตร   ดังนั้นจึงหาวิธีการพัฒนา เพื่อช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยบทบาทของครูเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้   ดั้งนั้นการเรียนแบบร่วมมือ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหนึ่ง   ที่กำหนดให้นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกันมารวมกลุ่มกัน โดยที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน   ช่วยกันทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ  เมื่อกลุ่มมีปัญหา ทุกคน ในกลุ่ม จะต้องอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงเหตุผลโต้ตอบกัน ยอมรับและสนับสนุนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มที่จะช่วยสมาชิกให้เข้าใจในงาน   มีการมอบหมายหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มขณะเดียวกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่มอย่างดีที่สุด   เพราะคะแนนของแต่ละคนจะส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม เพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จร่วมกัน ผลที่ได้             1. ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น            2. นักเรียนมีพฤติกรรมในการช่วยเหลือกันขณะทำงานกลุ่มอยู่ในระดับมาก            3. นักเรียนมีความคิดเห็นอยากจะเรียนในวิธีนี้อยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEST PRACTICE

หมายเลขบันทึก: 122770, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-18 19:56:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของครู

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

แวะมาเยี่ยม

เนตรนภา
IP: xxx.26.121.245
เขียนเมื่อ 

เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ปัณชญา
IP: xxx.26.121.245
เขียนเมื่อ 

วิธีการสอนนี้ใช้ได้ดีซะทีเดียวค่ะ