สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสุข

สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสุข
Best     Practice ชื่อผลงาน  :     สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสุข ชื่อเจ้าของผลงาน   :  นายมงคล      นิลเนตร                คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อของเด็กๆเป็นส่วนใหญ่  โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่เรียนระดับ  ปานกลาง  ไปถึง อ่อน  จะไม่ชอบ  ไม่มีความสุขในการเรียน  จากประสบการณ์การสอนที่ยาวนานพบว่าการที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้นั้นครูต้องมีความอดทน  มีเมตตา  และรู้จักธรรมชาติ  ความต้องการของเด็กแต่ละกลุ่มเป็นอย่างดี   ซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติมาโดยตลอด ผลสำเร็จที่ได้ 1.        นักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์มีความสุขไม่เครียดในการเรียนแต่ละชั่วโมง 2.       นักเรียนมีระเบียบวินัย  และมีมารยาท 3.       นักเรียนไม่มีผลการเรียน    0      ม.ส.  (  ยกเว้นคนไม่เข้าเรียน  )   ผ่านทุกคน (  เกรด  1  -  4  )   วิธีการ/  กิจกรรม 1.       สอนนักเรียนด้วยความรัก   ความเข้าใจ    นักเรียนทุกคนเปรียบเสมือนลูก   หลานของตน  ปฏิบัติต่อลูกอย่างไร   ก็ปฏิบัติต่อลูกศิษย์เช่นนั้น 2.       ในการสอนแต่ละชั่วโมงจะปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  เช่นการพูดจา   มีสัมมาคารวะ   การไหว้   การจัดห้องเรียน  ความสะอาดห้องเรียนโดยการบอก  ตักเตือนเมื่อเห็นความบกพร่อง  และให้ปฏิบัติให้เป็นนิสัย   3.       ในการสอนเนื้อหาวิชา  จะสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาความรู้ก่อน  แล้วจึงให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดย  ให้ฝึกทำคนละ1-2  ข้อ  แต่ละข้อนักเรียนจะต้องสามารถอธิบาย วิธีทำวิธีคิดให้ครูและเพื่อนฟังได้  และนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องออกไปแสดงวิธีการคิดหน้าชั้นเรียนได้ด้วย   ซึ่งวิธีนี้จะทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น   ในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหา  แสดงวิธีการไม่ได้ครูจะใช้วิธีสอนซ้ำจนกว่าจะเข้าใจจึงสอนเนื้อหาต่อไป  4.         ในกรณีเนื้อหาที่ยากและพบว่านักเรียนมีความเครียดขณะที่เรียนครูก็จะหาวิธีการคลายเครียดโดยการเล่านิทานหรือเล่าเรื่องตลก  ขำขันให้ฟัง   หรือให้นักเรียนที่มีความสามารถร้องเพลงออกมาร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียน  ในบางครั้งครูร้องเพลงให้นักเรียนฟังด้วยตนเองซึ่งเรียกเสียงหัวเราะจากนักเรียนได้มาก  5.       การให้ขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนจะกระทำในโอกาสที่เหมาะสม  เช่น  นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในการสอบกลางภาค  หรือปลายภาค   หรือนักเรียนออกไปนำเสนอความรู้คณิตศาสตร์หน้าเสาธง  จะให้เป็นทุนการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 6.       เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEST PRACTICE

คำสำคัญ (Tags)#สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสุข

หมายเลขบันทึก: 122769, เขียน: 28 Aug 2007 @ 17:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)