บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์

บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
BEST    PRACTICE   
         ครูภัทรา  ประดับศรี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
 1.   บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์  1.1  วิธีดำเนินการ
    จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  โดยการสอนสอดแทรกการทำโครงงานในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมที่มีเนื้อหาสาระเข้มข้น บูรณาการกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ คือ เรื่องฟังกัชันเอกซ์โพเนนเชียล   ฟังก์ชันลอการิทึม   ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  เวกเตอร์สามมิติ  จำนวนเชิงซ้อน   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  และ  ความน่าจะเป็น      
     โดยการใช้สื่อชุดฝึกโครงงานคณิตศาสตร์   จัดการเรียนการสอนโครงงาน ในช่วงท้ายคาบ   หรือ คาบเสริม  โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ดังนี้   กระบวนการใช้เหตุผล  กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์       กระบวนการสื่อสารและเชื่อมโยงคณิตศาสตร์  กระบวนการคิดวิเคราะห์            โดยการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนในการประเมินผลโครงงาน
            1.2  ผลการดำเนินการ
1.      นักเรียนมีความรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. ได้โครงงานคณิตศาสตร์ อย่างง่าย จำนวน  31  เรื่อง
3.      นักเรียนประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4   ชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด   ระดับเขต  และระดับอำเภอ
       
ชื่อโครงงานคณิตศาสตร์
แข่งขัน
รางวัล
1.   เพาะเห็ดคู่คณิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง  หล่อเลี้ยงเกษตรกรไทย
 -     ระดับเขต         ธันวาคม 2549 -          ระดับจังหวัด มกราคม 2550 -          ระดับจังหวัด กุมภาพันธ์ 2550 
ชนะเลิศเหรียญทอง ชนะเลิศเหรียญทอง ชนะเลิศเหรียญทอง  
2.  ท่องสุรินทร์ไม่กินน้ำมันไปตามเส้นทางทฤษฎีกราฟ
ระดับเขต
รองชนะเลิศ
3.  การออกแบบลายผ้าไหมสุรินทร์โดยใช้โปรแกรม  GSP
ระดับเขต
ระดับจังหวัด
ชนะเลิศเหรียญทอง และจดลิขสิทธิ์เมื่อตุลาคม 2548
 2.       การเป็นวิทยากรแกนนำในโครงการเงินกู้ธนาคารโลก 
2.1  วิธีดำเนินการ
                     ขยายผลให้ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูอาจารย์ทุกคนในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  ครูและนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์
                     โดยการสร้างหลักสูตรการอบรมร่วมกับครูและนักเรียนทดลองใช้   
       ปรับปรุง พัฒนา จนทำให้นักเรียนสามารถเป็นวิทยากร 
2.2 ผลการดำเนินการ
               โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน และจดลิขสิทธิ์ลายการออกแบบลายผ้าไหมสุรินทร์   โดยนำวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3.        รายงานการวิจัยเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคแข่งขันตอบปัญหา   วิชาคณิตศาสตร์               3.1   วิธีดำเนินการ
       -      วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
                             -    แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถให้นักเรียนช่วยเหลือกัน  สร้างความสามัคคี  มีความรู้  คนเก่งช่วยคนอ่อน 
                                            นักเรียนเรียนที่กลุ่มบ้าน   แล้วสลายกลุ่มแข่งขันตามโต๊ะที่จัดไว้     แล้วนำโบนัสกลับกลุ่มบ้าน
                              -       จัดการเรียนการสอนตามที่วางแผนไว้
                            -       แข่งขัน  และชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด
                            -       สรุปและ รายงานผล   เป็นรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
                  3.2   ผลการดำเนินการ
                      นักเรียนได้รับความรู้และมีความสนุกสนาน มีความสามัคคีในกลุ่ม มีระเบียบวินัย    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Best Practice

คำสำคัญ (Tags)#best

หมายเลขบันทึก: 122764, เขียน: 28 Aug 2007 @ 17:30 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 23:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

รัฐพล
IP: xxx.174.108.137
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของคุณครูจริงๆ ครับ

นักเรียนสินรินทร์วิทยา
IP: xxx.26.116.34
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครู

คุณครูเก่งจังเลยนะค่ะ

มาโรงเรียนสินรินทร์วิทยาบ่อยๆนะคะ

LAB MATH

นักเรียนสินรินทร์วิทยา
IP: xxx.26.118.81
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่คะ

ขอให้คุณครูมีแต่ความสุข ความเจริญ หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองคะ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาคะ

สุจินดา ประดับศรี
IP: xxx.255.180.38
เขียนเมื่อ 

ทำไมผมนามสกุลเดียวกับอาจารย์0875020320

ควรลบความเห็นที่ไม้สร้างสรรค์ออกนะครับ