การปรับประยุกต์ใช้จากการบรรยาย HR Trend and Innovation

HR Trend and Innovation

บทวิเคราะห์และการปรับประยุกต์

1.          การจัดลำดับของสาระที่บรรยายยังขาดเอกภาพ            

ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ วิทยากรยังไม่ได้เรียงลำดับเรื่องให้ตรงกับหัวข้อที่ตั้งเป้าหมายว่าจะบรรยายนัก สาระยังมีการกระจายไม่ Focus และไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่ HR Trend and Innovation เท่าที่ควร              

2.          องค์การวิชาชีพประเทศไทยถึงเวลาต้องพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง            

การบรรยายนี้วิทยากรได้รวบรวมค้นคว้า และประมวลองค์ความรู้ที่ทันสถานการณ์ ในบางเรื่องเป็นการนำมาบูรณาการเป็นของตนเอง และนำเสนออย่างน่าสนใจ เช่น เรื่องของบทบาท HR ที่ยังประสมประสานบทบาทดั้งเดิมกับบทบาทใหม่ นอกจากนั้นยังได้นำเสนอผลการวิจัยที่ทำโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทสไทย (PMAT) เอง ถึงความท้าทายและแนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลจากทัศนะของนักบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรสมาชิก PMAT ทำให้เห็นภาพของแนวโน้ม HR ประเทศไทยมากขึ้น             อย่างไรก็ตาม การที่ PMAT เป็นองค์กรวิชาชีพด้าน HR ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี บทบาทที่สำคัญ คือ การยกระดับและส่งเสริมความเป็นมืออาชีพด้าน HR นอกจากการวิจัยเชิงสำรวจให้เห็นปรากฏการณ์บางส่วนดังกล่าวแล้ว PMAT ควรสะสมองค์ความรู้ที่เป็นของตนเอง กล่าวคือ มีทฤษฎีและกรอบความคิดที่อธิบายการบริหารทรัพยากรในบริบทของประเทศไทยมาประสมประสานด้วย ไม่ใช่เป็นเพียงการรวบรวมและนำเสนอในนามส่วนบุคคล หรือเป็นการประมวลแนวความคิด และทฤษฎีจากเอกสาร ตำราวิชาการ เป็นหลัก

3. ศาสตร์ทางการบริหาร สามารถแบ่งด้วยเวลา หรือควรแบ่งด้วยสำนึกทางความคิด ?

วิทยากรได้นำเสนอพัฒนาการของเครื่องมือในการบริหารที่ได้รับความนิยมในช่วงกว่า 50 ปีที่ผ่านมา โดยแบ่งช่วงเวลา ช่วงละ 10 ปี รวมเป็น 6 ช่วงเวลา ผู้เสนอรายงานเห็นว่านี้เป็นการนำเสนอเพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าช่วงเวลาไหนสังคมยอมรับอะไร กล่าวถึง และนิยมใช้เครื่องมือทางการบริหารเรื่องใดบ้าง แต่การใช้ช่วงเวลาเข้ามาแบ่งอาจไม่สามารถอธิบายพัฒนาการของเครื่องมือแต่ละเรื่องได้ดีนัก ทั้งนี้เพราะศาสตร์ในยุคหลัง ๆ คือ การต่อยอดจากศาสตร์เดิม ดังนั้น ชื่อที่ปรากฏในการใช้งานในช่วงปีหลัง ๆ ก็อาจคงวางฐานจากพัฒนาการของศาสตร์ในสาขา หรือสำนึกคิดเดิม การแบ่งพัฒนาการของศาสตร์ทางการบริหารน่าจะแบ่งโดย การจำแนกสำนึกทางความคิดมากกว่าแบ่งด้วยช่วงของเวลา เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้น จะขอยกตัวอย่างตามภาพที่ 3. ซึ่งนำมาจากเอกสารประกอบการบรรยาย นำเสนอว่าแนวความคิดว่าด้วย Management Science ปรากฏชัดเจนและได้รับการยอมรับในปี 1950 ในความเป็นจริง Management Science เป็นพื้นฐานของ Statistical Process Control ในปี 1970 เป็นพื้นฐานของ Continuous Improvement ในปี 1980 และเป็นพื้นฐานของ TQM ในปี 1990 ด้วย เป็นต้น การที่พัฒนาการของความรู้ไม่ตัดขาดด้วยช่วงของเวลา ดังนั้น การอธิบายด้วยกระแส หรือสายของพัฒนาการขององค์การความรู้นั้น ๆ ย่อมใกล้เคียงความเป็นจริง และง่ายต่อการศึกษาไปถึงพื้นฐานได้ดีกว่า


บรรณานุกรม  

Chatphong Wongsuk.HR Treads & Innovation.เอกสารประกอบการบรรยาย. 22 July 2007

Losey.M, Meisinger.S, and Ulrich.D (Edited) (2005). Future of Human Resources   Management.New Jersey: John Wiley&Sons.

Swanson R. and HoltonIII.E. (2001). Foundations of Human Resources Development. San Francisco : BK.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลิศชัย สุธรรมานนท์

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารทรัพยากรมนุษย์#บทบาท

หมายเลขบันทึก: 122762, เขียน: 28 Aug 2007 @ 17:21 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)