TEAM GAME TOURNAMENT

kachakhon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
TEAM GAME TOURNAMENT

BEST  PRACTICE

ชื่อผลงาน                              :   TEAM GAME  TOURNAMENT ชื่อเจ้าของผลงาน                :   นางสาวนิตยา  จินดาศรี  
เกริ่นนำ  :                  เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าถ้ามี  GAME  การแข่งขันที่ไหน  ที่นั่น  มักจะมีเสียงหัวเราะ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่า  ที่นั่นเขามีความสุข  สนุกสนาน  ในการเล่นเกม  ทั้งผู้ชมและผู้เล่นไม่จำกัดอายุ  ทุกเพศทุกวัย  ล้วนชอบ  GAME  กันทั้งนั้น                TEAM GAME  TOURNAMENT  :   เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนคละกัน  ระหว่างคนเก่ง  คนปานกลาง  และคนอ่อน  ให้ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  โดยการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม  แล้วแต่ละคนในกลุ่มจึงแยกย้ายกันไปสอบกับกลุ่มอื่นตามลำดับความสามารถ  โดยคนเก่งของแต่ละกลุ่มจะสอบแข่งขันกันเฉพาะคนเก่ง  คนปลานกลางจะสอบแข่งขันกันเฉพาะคนปานกลาง  และคนอ่อนจะสอบแข่งขันเฉพาะคนอ่อน  เป็นต้น  เมื่อสอบเสร็จให้นักเรียนนำคะแนนที่ได้กลับกลุ่มเดิม  แล้วรวมคะแนนเข้าด้วยกัน  คะแนนที่ได้หารเฉลี่ยเป็นคะแนนของทุก       คน                การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิค  TGT  (TEAM GAME  TOURNAMENT )ซึ่งนำ GAME  เข้ามาเกี่ยวข้องน่าจะทำให้บรรยากาศในการเรียนดีขึ้นมีเสียงหัวเราะสนุกสนานของเด็ก ๆ  พร้อมทั้งยังส่งเสริมคุณธรรมในด้านความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย  ผลสำเร็จ :  1.       นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 2.       นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 3.       นักเรียนมีความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม   ผลการได้รับการยอมรับ  :                  ได้นำรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ  เทคนิค  TGT  จัดทำเป็นรายงานวิจัยในชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งได้นำเผยแพร่  และได้รับคำชื่นชมจากนาย  นำส่ง  ทองวัฒนะสิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์  และนายสุรพล  พาสี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ     กิจกรรม /  วิธีการ  :                 1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มคละกันระหว่างคนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  โดยพิจารณาจากคะแนนสอบของหน่วยที่เรียนที่เรียนมาแล้ว  ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  6-7  คน  พร้อมทั้งให้นักเรียนช่วยกันตั้งชื่อกลุ่ม2.  อธิบายวิธีการแข่งขันแบบ  Team Game Tournament  Team Game Tournament  :  เป็นการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนคละกัน  ระหว่างคนเก่ง  คนปานกลาง  และคนอ่อน  ให้ฝึกทักษะการคิดคำนวณโดยการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม  แล้วแต่ละคนในกลุ่มจึงแยกย้ายกันไปสอบกับกลุ่มอื่นตามลำดับความสามารถ  โดยคนเก่งจะสอบแข่งขันกันเฉพาะคนเก่ง  คนปานกลางจะสอบแข่งขันกันเฉพาะคนปานกลาง  และคนอ่อนจะสอบแข่งขันกันเฉพาะคนอ่อน  เป็นต้น  เมื่อสอบเสร็จให้นักเรียนนำคะแนนที่ได้กลับกลุ่มเดิม  แล้วรวมคะแนนเข้าด้วยกัน  คะแนนที่ได้หารเฉลี่ยเป็นคะแนนของทุก ๆ คน                3.  นักเรียนทำเอกสารฝึกหัดเป็นกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบและอธิบายให้เพื่อนฟัง  (เวลาในการฝึกทำเอกสารขึ้นอยู่กับเนื้อหานั้น ๆ)                4.  ดำเนินการสอบแข่งขันตามความสามารถ5. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดคะแนนของกลุ่มพร้อมทั้งนำเสนอคะแนนกลุ่ม                 6  ครูและนักเรียนชมเชยเพื่อนกลุ่มที่ชนะการแข่งขันซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

ข้อจำกัดในการนำไปใช้

                การจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TGT  (TEAM GAME  TOURNAMENT )     มีข้อจำกัดในด้านของเนื้อหาควรจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ยาก  เหมาะสำหรับโจทย์สั้น     ไม่เหมาะกับโจทย์ปัญหา                  ในการนำไปใช้อาจจะใช้เวลามากควรเตรียมการให้พร้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEST PRACTICE

คำสำคัญ (Tags)#tgt

หมายเลขบันทึก: 122765, เขียน: 28 Aug 2007 @ 17:42 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณที่ฝากความรู้

นุกูล รัตนวัทมาศ
IP: xxx.232.34.195
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ความรู้