วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2549 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวรได้จัดให้มีกิจกรรม "ชีวสัมพันธ์" เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างนิสิตชีววิทยา ปี 1-4 และเพื่อความใกล้ชิดกับอาจารย์ สำหรับกำหนดการ ตอนเช้า ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป นิสิตทั้งหมดพบหัวหน้าภาควิชาฯ จากนั้นแยกตามชั้นปีพบอาจารย์ที่ปรึกษา พอ 10 โมงกว่า ๆ ทำกิจกรรม 5 ส.ทำความสะอาดและจัดระเบียบตามห้องต่างๆ รวมทั้งจัดภูมิทัศน์รอบตึกชีววิทยา ตอนบ่ายมีกิจกรรมสันทนาการ แข่งกีฬา และตอนเย็นมีงานเลี้ยงปีใหม่และขอบคุณนิสิตที่ร่วมกิจกรรมกับภาควิชา

   ต่อไปเป็นภาพกิจกรรมครับ ภาพที่ 1,2,3 นิสิตพบหัวหน้าภาคฯ (ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์) ชุดสีฟ้าคือปี 3, ชุดสีขาวคือปี 2 และชุดสีชมพูคือ ปี 1

   
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2

ภาพที่ 3  ภาพที่ 4 กิจกรรมสันทนาการช่วงบ่าย
ภาพที่ 5 นิสิตปี 1 และที่ปรึกษาปี 1 ภาพที่ 6 นิสิตปี 1

  ที่ปรึกษาชั้นปี 1 คือ ดร.วันดี,ดร.เชิดศักดิ์ อ.อุบลวรรณและอ.สมลักษณ์

   
   

   ภาพที่ 7  นิสิตชั้นปี 3 ที่มาช่วยทำความสะอาดห้องทำงานของ beeman (กิจกรรม 5 ส)

 ********************************************************************