ภารกิจของไตรภาคีฯ ภาคเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแผนแม่บทชุมชนด้านการพัฒนาสุขภาพ

     ข้อสรุปที่เป็นภารกิจของทีมไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแผนแม่บทชุมชนด้านการพัฒนาสุขภาพ มีดังนี้

     1. ประสานให้ชุมชนมีแผน/ทำกิจกรรมสาธารณสุข โดยเริ่มจากองค์กรชุมชน และ/หรือ อปท.

     2. จัดบริการเชิงรุกให้ประชาชน/ชุมชนประเมินสภาวะสุขภาพตนเอง ครอบครัว แลชุมชนได้เอง เพื่อนำไปสู่การวางแผนสร้างสุขภาพ และการเลือกอุปโภค บริโภค อย่างปลอดภัย

     3. ร่วมดำเนินการกับภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและป้องกันโรคในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

     4. จัดทำแฟ้มครอบครัว (Family Folder) และแฟ้มอนามัยชุมชน (Community Folder) และนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)