ประเมินผลตามแนวทางเลือกใหม่

การประเมินสภาพจริง

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตามกรอบทฤษฎีการประเมินสภาพจริงของสำนักทดสอบทางการศึกษา เมื่อวันที่ 19-24 สิงหาคม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  เป็นตัวแทนของกลุ่มสาระภาษาไทย สาระสำคัญที่ได้รับจากการอบรมเรื่องของการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียน จะเป็นการวัดจากสภาพจริงของการเรียนการสอนจากพฤติกรรมผู้เรียนที่ได้แสดงออก  ข้อมูลที่ประเมินต้องสะท้อนให้เห็นความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียน  ข้อมูลที่ประเมิน ต้องมาจากแหล่งต่างๆจากการลงมือปฏิบัติจริง ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ตัวเอง

การวัดผลและการประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการวัดผลการเรียนร้ตามแนวทาง  3  ประการ1. วัดครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้จริง เช่นวัดความรู้ความคิด วัดความสามารถในการปฏิบัติ และวัดคุณลักษณะทางจิตใจได้จริง 2. สิ่งที่วัดเป็นข้อมูลแสดงพฤติกรรมสะท้อนความสามารถแท้จริง 3. เลือกสรรคิดค้นเครื่องมือและเทคนิควัดที่เป็นการวัดพฤติกรรมความสามารถแท้จริงของผู้เรียน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.หลักการสอน เทคนิควิธีสอน กระบวนการเรียนรู้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  2. กำหนดเกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ระดับคุณภาพ  เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 3. การจัดทำเครื่องมือวัด ประเมินผลและจัดทำสื่อ/อุปกรณ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Panumash Book

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มสาระภาษาไทยช่วงชั้นที่ 3

หมายเลขบันทึก: 122077, เขียน: 25 Aug 2007 @ 20:33 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 19:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)