การรถไฟชุมพรเข้าร่วมอบรม  KM  เพื่อปรัปปรุงคุณภาพการให้บริการ สู่มาตรฐาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ