ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายทอดความรู้ ( ตอนที่2 )

การสื่อสาร
ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายทอดความรู้ ( ตอนที่2 )
เมื่อเราทราบถึงองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารว่าประกอบด้วย 7 ส่วน  อันได้แก่   ผู้ส่งสาร ,  ข่าวสาร ,  การแปลข่าวสารที่ต้องการส่ง , ช่องทางหรือสื่อที่ใช้ส่งข่าวสาร
ผู้รับข่าวสาร   , การแปลงข่าวสารหรือการตีความของผู้รับสาร   และการโต้ตอบจากผู้รับข่าวสาร       เราจึงจะมาพิจารณาว่าในแต่ละองค์ประกอบนั้น
เราทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือยัง    นั่นหมายความว่า   ผู้ส่งสารก็ต้องเข้าใจข่าวสารหรือมีความรู้ที่ลึกซึ้งและชำนาญการจริง ๆ ( ซึ่งได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง )
และจะต้องหาวิธีที่จะทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจเรื่องที่ต้องการจะสื่อให้เข้าใจได้ง่าย   โดยเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร   และที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือ
การมีการโต้ตอบกลับจากผู้รับข่าวสาร ( Feedback ) เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจที่ตรงกันนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM&Michael-catความเห็น (0)