Knowledge Sharing and Knowledge Tranfer กับ ปัญหาและอุปสรรค


ความทันสมัยของเทคโนโลยี
เป้าหมายหลักที่สำคัญประการหนึ่งขององค์การคือ มุ่งการแข่งขันและมุง่สู่ความเป็นเลิศซึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Devellopment) ในฐานะที่จะเป็นพลังที่จะผลักดันให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคนในองค์กรให้มีทักษะความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันเพื่อทำให้เกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิถาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดองค์การจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความรู้และการถ่ายทอดความรู้ และต้องมั่นใจว่าการแบ่งปันความรู้ที่ได้จากผู้รู้ต้องสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้อง และเมื่อมีการนำไปถ่ายทอดต่อไปสามารถทำได้ทั้วถึงทุกคนในองค์กรให้เข้าใจตรงกันซึ่ง knowledge sharing เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รู้ได้แสดงความคิดเห็นและความรู้ที่มีให้แก่ผู้อืน ที่ทำงานร่วมกันได้รู้แล้วสามารถนำไปใช้ให้บบรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ และknowledge tranfer เป็นการถ่ายทอดความรู้ซึ่งมีความจำเป้นสำหรับองค์กรเนื่องจากองค์กรจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อมีการกระจายและถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมทั่วทั้งองค์กรซึ่งการถ่ายทอดเป็นในลักษณะที่ตั้งใจ เช่น การสื่อสารให้การเขียน การฝึกอบรม การประชุมภายใน การเยี่ยมชมงานต่างๆ การเปลี่ยนงาน ระบบพี่เลี้ยง หรือไม่ตั้งใจถ่ายทอดเช่น การหมุนเวียนงาน การเล่าเรื่องที่เล่ากันมาหรือประสบการณ์ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้รับทั้งหมดไม่ว่าจะวิธีใด แต่อย่างไรก็ตามการแบ่งปันความรู้และการถ่ายทอดความรู้จะมีอุปสรรคซึ่งจะมาจากหลายสาเหตุคือ 1.การที่บุคลากรในองค์กรมีการแข่งขันกันในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและต้องการเป็นผู้ที่เหนือกว่าผู้อื่นก็จะเก็บความรู้ไว้เพื่อให้รู้คนเดียวไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่ตนเองรู้ อันนี้ต้องอาศัยความสามารของผู้ที่จะดึงความรู้ออกมา 2.ความไม่กล้าแสดงออกของผู้รู้ทั้งนี้เนื่องจากผู้รู้ที่มีความเป็นอาวุโสจะไม่เข้าใจศัพท์ใหม่ๆที่เข้ามาทำให้รู้สึกว่าถ้าพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปแล้วทำให้ผิดไปจากความรู้ที่มีอยู่และเป็นคำเก่าคนอื่นจะไม่เข้าใจ 3.ให้ความสำคัญกับตนเองมากเกินไปเพราะคิดว่าตนเองสามารถทำงานนี้ได้แล้วและทำมานานแล้วไม่เคยเจอปัญหาเลยปิดกั้นความคิดจากผู้อื่นและบางคนกลัวว่าถ้าแบ่งปันหรือถ่ายทอดไปแล้วต่อไปเมื่อมีผู้รู้เพิ่มตนเองจะขาดความสำคัญ 4.องค์กรไม่ให้การสนับสนุนให้ผู้รู้ได้ออกไปดูงานหรืออบรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมทำให้ไม่เข้าใจหลักการทำงานร่วมกัน 5.มีความขัดแย้งกันในผู้รู้ที่ได้ความรู้จากประสบการณ์และผู้รู้ที่จบใหม่แบบทฤษฎีบางครั้งเด็กใหม่ไฟแรงจะมองว่าคนเก่าคนแก่ทำงานช้าไม่ทันสมัย ทำให้สื่อกันไม่ตรง 6.ความทันสมัยของเทคโนโลยี ทำให้มีผลต่อผู้รู้ที่ไม่ให้ความสำคัญหรือใช้ไม่คล่องก็ไม่อยากที่จะถ่ายทอดออกไปซึ่งบางครั้งต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือต้องไช้อุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยก็มองว่ายากและไม่สะดวก
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1212เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2005 13:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี