Green Hospital:4: Green Human(คนที่มีการดำรงชีวิตอย่างผาสุก)

ขนิษฐา
คนที่มีการดำรงชีวิตอย่างผาสุก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Green Hospital 4: Green Human

             ในแนวคิดผู้เขียน Green Human หมายถึง "คนที่มีการดำรงชีวิตอย่างผาสุก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

เป้าหมายการดำเนินงาน

            ภายใน

                      1. เสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากรให้แข็งแรง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างผาสุก

                      2. เสริมสร้างจิตสำนึกต่อสาธารณะ (Pubil Mind) และจิตอาสา

                      3. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในค่านิยมหลัก(Core Value) ขององค์การ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

             ภายนอก

                      1. เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนในชุมชนพื้นที่มหาวิทยาลัย และ 6 PCU เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

มองแบบองค์รวม

            เป็นการมองแบบองค์รวมให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ ด้านสังคม

Green Human:ด้านร่างกาย

            - เป้าหมาย: เสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากรให้แข็งแรง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างผาสุก

            - วิธีการโดย:

                      1.ส่งเสริมสุขภาพโดยการป้องกัน

                      2.ส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย

                      3.ส่งเสริมการลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

                      4.สร้างจิตสำนึกที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ เช่น ลดการเบียดเบียนตนเอง

                      5.ส่งเสริมให้เกิดพลังในการสร้างเสริมสุขภาวะ

            - ตัวชี้วัด:

                      1.อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนาสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

                      2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ

                      3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ป่วย

                      4.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการทำงาน

                      5.ร้อยละของบุคลากรที่ไม่สูบบุหรี่

                      6.ร้อยละของบุคลากรที่ไม่ดื่มเหล้า

                      7.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

                      8.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

Green Human: ด้านจิตใจ

              -เป้าหมาย: เสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากรให้แข็งแรง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างผาสุก

              -วิธีการโดย:

                       1.ส่งเสริมและสนับสนุน Green Workplace ในการดูแลสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และปลอดภัย

                       2.สนับสนุนและสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน

                       3.สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

               -ตัวชี้วัด:

                       1.อัตราการลาออกของบุคลากรโดยรวม

                       2.อัตราการลาออกของบุคลากรที่ติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรง

                       3.อัตราการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศลของพนักงาน

                       4.อัตราความพึงพอใจของบุคลากร

                       5.ร้อยละของบุคลากรมีคะแนนความสุขเท่ากับคนทั่วไป/ มากกว่าคนทั่วไป

Green Human: ด้านจิตวิญญาณ

                -เป้าหมาย: เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ (Pubic Mind) และจิตอาสา

                        Public Mind: การมีจิตสำนึกต่อสาธารณะหรือการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ซึ่งประกอบด้วย

                                   - Public Goods: ปกป้องสาธารณะสมบัติ

                                   - Public Interest: คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ

                                   - Public Responsibility: รับผิดชอบต่อส่วนรวม/ สาธารณะ

                                   - Public Accountability: ตรวจสอบสาธารณะและให้สาธารณะตรวจสอบการทำงานของกลุ่มได้

                -วิธีการโดย:

                        1.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Network)

                        2.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ

                        3.กระตุ้นให้บุคลากรมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม

                              โดย           -ปกป้องสมบัติของส่วนรวม

                                                -คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

                                                -รับผิดชอบต่อส่วนรวม

                                                -พร้อมรับการตรวจสอบ

                        4.ส่งเสริมการกระทำความดีต่อตนเองและผู้อื่น

                        5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

               -ตัวชี้วัด:

                        1.อัตราการส่งซ่อมครุภัณฑ์ในช่วง 1 ปีแรกของครุภัณฑ์

                        2.จำนวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม

                        3.จำนวนหน่วยงานที่พร้อมรับการตรวจสอบ

                        4.ส่งเสริมการทำความดีต่อตนเองและผู้อื่น

                        5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

Green Human: ด้านจิตวิญญาณ

              - เป้าหมาย: ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในค่านิยมหลักขององค์การ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

              -วิธีการโดย:

                          1.สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                          2.ส่งเสริมการจัดการความรู้

                          3.สนับสนุนและส่งเสริมชุมชนนักปฏิบัติ

                          4.ส่งเสริมการสร้างวินัย(Discipline)เป็นการนำค่านิยมหลัก(Core Value) ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 17 ตัว มากำกับการทำงาน

                          5.ส่งเสริมการทำงาน โดยยึดหลักความโปร่งใส และจิตใจเมตตา

               -ตัวชี้วัด:

                         1.ร้อยละของความสำเร็จด้านประสิทธิผลขององค์กร

                         2.จำนวนนวัตกรรมขององค์กร

                         3.จำนวนองค์ความรู้จากชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

                         4. ร้อยละของงานวิจัยขององค์กร

              ผู้เขียนพยายามมองแบบองค์รวม แต่การจะนำพาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ให้สู่เป้าหมาย Green Human ก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกๆ คน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการ รวมทั้งจิตสำนึกต่อตนเอง ความมีวินัยในตนเอง ที่จะสร้างสุขภาวะของตนเองให้แข็งแรง โดยไม่ต้องอาศัยการจัดโครงการ เช่น การออกกำลังกาย การเดินขั้นบันได การรับประทานอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ดังคำที่ว่า ทานอะไรเข้าไปก็จะได้อย่างนั้น

                                                                    ขนิษฐา  เมฆอรุณกมล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lifelong learning

คำสำคัญ (Tags)#green hospital:green human#ชีวิตผาสุก#เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม#กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ ปัญญา

หมายเลขบันทึก: 121193, เขียน: 22 Aug 2007 @ 09:00 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 05:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ศุภสิทธิ์
IP: xxx.185.84.130
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ ได้ครบทั้งบรรยายบรรยากาศที่จัดประชุมและสรุปผลการประชุม

เพื่อให้เป็นองค์กรเรียนรู้ต่อไป จะได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า หน่วยบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management Unit) ได้นำข้อสรุปจากการประชุมครั้งนี้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างได้ผลอย่างไร ระบบบริหารควรสนับสนุนอะไรอีกบ้าง ฯลฯ

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ที่อาจารย์ให้กำลังใจ พรุ่งนี้ได้นัดน้องๆหัวหน้างานหรือตัวแทนมาประชุมเพื่อระดมสมองคิดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้ตอบสนองนโยบาย

Green Hospital