Global Trend in University Governance : ๖. หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามแนวของ AGB

AGB คือ Association of Governing Board of Colleges and Universities ของสหรัฐอเมริกา กำหนดหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ไว้ ๙ ข้อ

 

          AGB คือ Association of Governing Board of Colleges and Universities ของสหรัฐอเมริกา      กำหนดหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้

          ๑. ให้ความเห็นชอบพันธกิจ และปณิธานของสถาบัน
          ๒. สรรหา  แต่งตั้ง  สนับสนุน  และประเมิน อธิการบดี
          ๓. ปกป้อง fiscal integrity ของสถาบัน
                     - พิจารณา และอนุมัติ งบประมาณ
                     - ติดตามตรวจสอบ ทรัพยากร และผลผลิต ของสถาบัน
                     - จัดการสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้หาผลประโยชน์ (endowment) ของมหาวิทยาลัย     แต่บางมหาวิทยาลัยก็ตั้งมูลนิธิขึ้นดูแล
                     - ร่วมในการระดมทุน    โดยการชักชวนผู้อื่น  หรือโดยการร่วมบริจาค
                     - จัดให้มีการตรวจบัญชี โดยผู้ตรวจสอบภายนอก ประจำทุกปี
                     - ดำเนินการกิจการของ บอร์ด โดยมี accountability และ transparency
          ๔. ดูแลให้มีการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นระยะๆ  และเข้าร่วมกิจกรรม     รวมทั้งติดตามประเมินผลลัพธ์ ตามแผนนั้น
          ๕. รับรู้โปรแกรมด้านการศึกษา วิจัย และบริการ และเรียกร้องหลักฐานว่ามีผลการดำเนินงานตรงตามลำดับความสำคัญของสถาบัน
          ๖. เข้าร่วมกิจกรรมกับประชาคมภาคีของสถาบันร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน
          ๗. ดำรงความเป็นอิสระของสถาบัน    เพื่อปกป้องการแสวงหาความจริง  การสร้างความรู้ใหม่  และความใคร่รู้ทางปัญญา     โดยไม่ถูกกำกับโดยอำนาจรัฐ หรือโดยผลประโยชน์อย่างอื่น
          ๘. รับทราบประเด็นเกี่ยวกับสถาบัน  และความท้าทายที่เกิดขึ้นต่อวงการอุดมศึกษา
          ๙. เมื่อจำเป็น  ทำหน้าที่เป็นศาลฎีกา ในการร้องทุกข์ เกี่ยวกับ governance และ นโยบายและวิธีปฏิบัติ ของสถาบัน

          โปรดสังเกตว่า ในสหรัฐอเมริกา     กรรมการสภามีหน้าที่ระดมทุนชัดเจนมาก     ในขณะที่ บอร์ด ของมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นไม่มีหน้าที่นี้     ดังเช่นของอังกฤษ ดังระบุในตอนหน้า

วิจารณ์ พานิช
๓๐ ก.ค. ๕๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#สภามหาวิทยาลัย#university governance#global trend in university governance#500821

หมายเลขบันทึก: 121061, เขียน: 21 Aug 2007 @ 16:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)