เอกสารประกอบวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 2

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
16 มกราคม 2549

     เอกสารประกอบวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health)
รหัส 4074201  2(2-0)  ปีการศึกษา  2548  ภาคการเรียนที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)  Bachelor of Science (Community Health) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

     การเรียนรู้ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ตามนี้ครับ

     - ปรัชญา แนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ต่อ) --> เศรษฐศาสตร์มหาภาคและจุลภาค, อุปสงค์-อุปทานและปัจจัยกำหนดเกี่ยวกับบริการสาธารณสุข, ลักษณะพิเศษของสินค้าสุขภาพ, ปรากฏการณ์ความบิดเบี้ยวของอุปสงค์-อุปทานในระบบบริการ- สาธารณสุข, การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพ (ดาวน์โหลด EHO03.zip)

     - การเงินการคลังในระบบบริการสาธารณสุข --> แนวคิดทางการเงินการคลังในระบบบริการสาธารณสุข, แหล่งที่มา-ที่ไปของการเงินการคลัง, กลไกการจ่ายเงิน (ดาวน์โหลด EHO04.zip)

     - การเงินการคลังในระบบบริการสาธารณสุข (ต่อ) --> ส่วนผสมระหว่างบริการและการคลังของภาครัฐและภาคเอกชน, ปัญหาการเงินการคลังในระบบบริการสาธารณสุข, แนวโน้มการเงินการคลังของประเทศ, ระบบการคลังตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท ฯ) (ดาวน์โหลด EHO05.zip)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

12055

เขียน

12 Jan 2006 @ 19:53
()

แก้ไข

19 Mar 2015 @ 08:31
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก