พันธกิจ เป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ

ผมได้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดพันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ โดยผมร่างเป็นตุ๊กตาและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่งการบ้านให้ผมภายในวันที่ 8 มกราคม 2549 ผมออกได้เรียบร้อยแล้วครับ

   การประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยในคณะ มีการรายงานการประเมินตนเอง รอบที่แล้วสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ยังใช้เกณฑ์การประเมินเดิมรอบนี้จะปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตามที่มีการปรับใหม่ คือ องค์ประกอบที 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน ผมได้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีออกมาเรียบร้อยแล้วคือ "สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นหน่วยสนับสนุนให้คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยภายในปี 2553" ลำดับต่อไป ผมได้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดพันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ โดยผมร่างเป็นตุ๊กตาและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่งการบ้านให้ผมภายในวันที่ 8 มกราคม 2549 ผลออกมาได้เรียบร้อยแล้วครับ

พันธกิจ

 • พัฒนางานบริการของทั้ง 5 งาน ในสำนักงานเลขานุการให้มีความเป็นเลิศโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
 • ผลิตงานวิจัยในงานประจำของสำนักงานเลขานุการ  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ
  บริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
 • สนับสนุนงานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   ด้วยงานวิจัยสถาบันด้านการเรียนการสอน   
 • สนับสนุนงานบริการวิชาการ  ตามนโยบายการดำเนินงานบริการวิชาการ             
  ของคณะสหเวชศาสตร์
 • เสริมสร้างวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม  ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

 • เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีปฏิบัติการที่ดี  อยู่ในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ในด้านการให้บริการ
 • เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
 • เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีฐานข้อมูลงานบริการการศึกษา จากงานวิจัยสถาบัน และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์
 • เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ  ในระดับมืออาชีพ
 •  เป็นสำนักงานเลขานุการที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยมารยาทอันดีงามของไทย

  อ่านข้อความดูสวยงาม สิ่งที่ท้ายสำหรับผมคือการที่จะต้องนำทุกคนไปให้ได้ยังที่กำหนดไว้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในสำนักงานเลขานุการ

        ตั้งแต่วันที่ 13 (พรุ่งนี้) -15 มกราคม ผมไปเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี คงห่างเหินจาก Blog ไป 3 วัน

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

วายุส์ ศิริภัสณ์ ยุ้ย
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

สนับสนุนงานบริการให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะให้มีประสิทธิภาพ