บังเอิญเหลือเกิน ที่ดิฉันกำลังสงสัยใคร่หาคำตอบว่า นวัตกรรม คืออะไร ก็มีเหตุให้คำตอบลอยมาถึงมือ ยังกับเนรมิต......

ดิฉันสมัครเป็นสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงได้รับวารสารตรงเวลาเสมอ  วารสารฉบับล่าสุดที่ดิฉันได้รับวานนี้ (11 -1 -2006)  เป็นปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2548 ที่น่าสนใจคือ มีบทความปริทรรศน์ เรี่อง องค์การแห่งการเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับนวัตกรรม ผู้นิพนธ์คือ พิชิต  เทพวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่     

ตอนต้นของบทความ ได้ให้ความหมายของ คำว่า นวัตกรรม ไว้ดังนี้

คำว่า "นวัตกรรม" มีรากศัพท์มาจากคำว่า "innovare" ในภาษาละตินซึ่งแปลว่า "ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา" (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,2547)

โทมัส ฮิวส์ (Hughes,1987) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า เป็นการนำเอาวิธีการใหม่ มาปฏิบัติหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองและได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับแล้ว และมีความแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา

นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่จะเป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ มอร์ตัน (Morton,1971)

การสร้างนวัตกรรมในองค์การ  สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท (ภานุ, 2546) ได้แก่

  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) เช่น ยาอมแก้เผ็ด :เวลากินของแซ๊บแล้ว พริกลวกปาก อมประเดี๋ยวเดียวก็หายเผ็ด (ดิฉันคิดเอง)
  • นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เช่น ครูแบบพกพา : สอนที่ไหนก็ได้ (ดิฉันคิดเอง)
  • นวัตกรรมการจัดการ (Manangement Innovation) เช่น การบริหารองค์การแบบไร้เจ้านาย (ดิฉันคิดเอง) 

แล้วคิดแบบหลุดโลกอย่างนี้ เป็นนวัตกรรมไหมค่ะ ??