ราชสีห์ คชสีห์ บัวแก้ว กับ มข. (1)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Local Link-Global Reach ผู้ว่า-ฑูต CEO

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับสากลที่เรียกว่า Local Link-Global Reach โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกับเอกอัครราชฑูตไทยในฐานะที่เป็น CEO ในสองมิติดังกล่าว ต้องมีความเชื่อมโยงและทำงานที่ประสานสอดคล้องกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ ด้วยเหตุนี้ ทางก.พ.ร. จึงจัดประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและเอกอัครราชฑูตไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเพื่อปรึกษาหารือในการทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรกในวันที่ 17 กรกฎาคม 2547 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นการพบกันระหว่างราชสีห์ (กระทรวงมหาดไทย) คชสีห์ (ก.พ.ร.) และบัวแก้ว (กระทรวงการต่างประเทศ) เป็นครั้งแรก ที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันว่าจะดำเนินกิจกรรม 3 ร่วม คือ 1. มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม (ROC) 2.หลักสูตรร่วมและ 3. ประชุมร่วม  เพื่อให้ข้อสรุปร่วมดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น ก.พ.ร.จึงเสนอให้มีการประชุมร่วมและจัดตั้ง ROC ร่วม โดยสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. เป็นผู้ประสานงานในฐานะเลขานุการของ ROC ขึ้นในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2547 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับแผนผังเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ GMS ตลอดจนมีข้อสรุปเรื่องประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชฑูตและผู้ว่าราชการจังหวัด 19 จังหวัด อีกด้วย โดยมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (รองนายกรัฐมนตครีในขณะนั้น) ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย (รมต.กระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น) และ ดร.กว้าง รอบคอบ (ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ร่วมการประชุมด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)