ขอเล่าย้อนหลังไปหน่อย

เมื่อคืนวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๙.๓๐น.ได้ทำการประชุมก่อนออกพื้นที่

กานัดหมายออกพื้นที่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐น. มีเป้าหมาย ๒ ประการ คือ        ๑) ค้นหาบริบทตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อเชื่อมโยงทุนทางสังคมที่ส่งผลถึงปัจจุบัน ๒) ผู้รู้ ๕ คน


วิธีดำเนินการมีขั้นตอนดังนี้คือ ๑) สัมภาษณ์เชิงพูดคุย หากมีสิ่งที่เป็นความเห็นที่ไม่สามารถพูดออกมาในที่สาธารณะได้จะใช้วิธีการเขียนลงในกระดาษบัตรคำ และทำให้เกิดแผนที่เดินดินของตำบล  ๒)สรุปหลังปฏิบัติการ ตรวจสอบโดยชาวบ้าน และมีการปรับปรุงแก้ไข


สิ่งที่ควรจะได้ ๑) บริบทชุมชนโดยรวม ๒) แผนที่เดินดิน ๓) ประโยคเด็ดๆจากการพูดคุย และ ๔) บทสรุปที่ผ่านการตรวจสอบ

ต่อมาคุยเรื่องแผนงานที่จะดำเนินการต่อหลังจากวันนี้เพิ่มเติม จะทำการถอดบทเรียนการจัดการหนี้สินของหมู่ที่ ๒, ๓ และ ๑๓ และจะนำผลไปทดลองกับหมู่ที่ ๑, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๑ และ๑๒บันทึกผลการดำเนินการโดยตลอด จากนั้นนำมาสรุปว่าทำได้หรือไม่ได้เพราะอะไร ทำไม มีปัจจัยใดเกี่ยวข้องที่สำคัญ


ผู้เข้าร่วมประชุมคืนนี้ : เบียร์ เอก ดวง