ราชสีห์ คชสีห์ บัวแก้ว กับ มข. (3)

EWEC การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ดังนั้น ในการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2549 นี้ (เดิมกำหนดไว้วันที่ 23-24 พ.ย. 2548) จึงกำหนดประเด็นเรื่อง "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor)" จึงเป็นประเด็นหลักในการประชุมโดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนืออีก 5 จังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนประมาณ 300 คน สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นผู้นำเสนอรายงานและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนดังกล่าวต่อที่ประชุม ในการนี้ได้มีการจัดเตรียมประเด็นเบื้องต้นร่วมกับ ก.พ.ร. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศตลอดจนผู้แทนจังหวัดและจากส่วนกลางมาแล้ว 2 ครั้ง (ที่จังหวัดขอนแก่น และที่กระทรวงมหาดไทย) ผลการประชุมครั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป และจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

12022

เขียน

12 Jan 2006 @ 15:37
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:18
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก