ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแช่วยเหือนักเรียน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นเอกภาพ

2. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน โดยให้ความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อนักเรียน

3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

 

 เป้าหมาย

1. สร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง

2.ให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่า มีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดี

และมีทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนในเชิงรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. กำหนดกระบวนการ ( Flowchart ) การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาและครูที่เกี่ยวข้อง

2. กำหนดขั้นตอนการทำงานตามระบบ และกำหนดวิธีการอย่างละเอียดชัดเจน

3. บันทึกผลการทำงานอย่างชัดเจน

4. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน ซึ่งสะท้อนกระบวนการทำงานและสามารถวัดผลลัพธ์จากวิธีการทำงานได้

5. กำหนดเกณฑ์ของโรงเรียนให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน
6. จัดกลุ่มผู้เรียนและครูที่ปรึกษา
7. ดำเนินการตามระบบ
8. นิเทศติดตามและประเมินผลเป็นระยะจนสิ้นสุดภาคเรียน
9. นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน
10. มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดปี
 

 ผลการดำเนินงาน

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีกริยามารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรี
3. ผู้เรียนทักษะในการดำรงชีวิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4. สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองตามาศักยภาพ จนบังเกิดผลดีแก่ตนเองและส่วนรวม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คำสำคัญ (Tags)#ดูแลช่วยเหือนักเรียน

หมายเลขบันทึก: 119316, เขียน: 13 Aug 2007 @ 17:27 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 01:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับสู่ gotoknow ค่ะ มาตรวจคำผิดในกล่องค่ะ  แก้ไขจาก "ช่วยเหือ" เป็น "ช่วยเหลือ" ค่ะ  เข้าไปที่ บันทึก และแก้ไขบันทึกนะคะ

ครูยโส
IP: xxx.9.43.29
เขียนเมื่อ 

อยู่พนมไพร รู้จักครูคมศักดิ์ จันทรักษ์ ไหมครับ

อ้อ ท่านสุพัฒน์ บรรณาลัยด้วยนะ

เป็นเพื่อนสมัยมัธยมครับ

เรื่องระบบดูแลฯ ถ้าตั้งใจทำจริง มีประโยชน์มหาศาลครับ อยากให้ลงลึก และประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการกับระบบการเรียนรู้ ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แล้วจะเห็นความสำเร็จชัดเจนครับ

ครูยโสธร....ตอนนี้อยู่กรุงเทพฯครับ

IP: xxx.26.227.118
เขียนเมื่อ 

รู้จักดี ตอนนี้ ครูคมศักดิ์ ได้ ก็ คศ.3 ท่านสุพัฒน์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เช่นกับ ตัวผม รองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ ศึกษา เรื่อง การวิจัยการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร