ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นเอกภาพ

2. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน โดยให้ความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อนักเรียน

3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

 

 เป้าหมาย

1. สร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง

2.ให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่า มีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดี

และมีทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนในเชิงรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. กำหนดกระบวนการ ( Flowchart ) การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาและครูที่เกี่ยวข้อง

2. กำหนดขั้นตอนการทำงานตามระบบ และกำหนดวิธีการอย่างละเอียดชัดเจน

3. บันทึกผลการทำงานอย่างชัดเจน

4. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน ซึ่งสะท้อนกระบวนการทำงานและสามารถวัดผลลัพธ์จากวิธีการทำงานได้

5. กำหนดเกณฑ์ของโรงเรียนให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน
6. จัดกลุ่มผู้เรียนและครูที่ปรึกษา
7. ดำเนินการตามระบบ
8. นิเทศติดตามและประเมินผลเป็นระยะจนสิ้นสุดภาคเรียน
9. นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน
10. มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดปี
 

ผลการดำเนินงาน

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีกริยามารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรี
3. ผู้เรียนทักษะในการดำรงชีวิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4. สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองตามาศักยภาพ จนบังเกิดผลดีแก่ตนเองและส่วนรวม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คำสำคัญ (Tags)#ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หมายเลขบันทึก: 119315, เขียน: 13 Aug 2007 @ 17:22 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 19:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

พรพรรณ อินทรประเสริฐ
IP: xxx.25.206.207
เขียนเมื่อ 
แนวคิดในการบริหารจัดการโครงการสานสายใยครอบครัวโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองภารกิจหลักของโรงเรียน  คือการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพ จึงได้นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในรูปแบบของกิจกรรมสานสายใยครอบครัว เพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โดยมุ่งหวังให้ครูในฐานะแม่คนที่สองของนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา   และหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นและส่งต่อได้    ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียน   รู้สึกอบอุ่น รู้สึกมีความไว้วางใจครู กล้าบอกความจริง ใช้หลักยุทธศาสตร์ในการบริหารโรงเรียนแบบ Whole school System Approach คือการบริหารด้วยรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ด้วยศาสตร์ 5 ประการซึ่งเป็นรูปแบบเพื่อความสำเร็จ และเชื่อได้ว่าจะช่วยโรงเรียนก้าวไปสู่การพัฒนาได้ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้   Share Vision   Plan Design  Team  Learning   Leadership without control   Parent to Parent  ซึ่งมีรายละเอียดที่ โครงการหนึ่งนวตกรรมของสพท.นนทบุรี เขต 1
IP: xxx.26.227.118
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับท่านพรพรรณ อินทรประเสริฐ์