นายประชาปติ คำมูลมี

ทศพร

เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า

๑. ข้าพเจ้าชื่อนาย ประชาปติ   นามสกุล   คำมูลมี             เกิดวัน  เศาร์   ที่    เดือน  พฤศจิกายน  ..  ๒๕๐๙            

ส่วนสูง   ๑๘๐  ซม. น้ำหนัก  ๘๔ กิโลกรัม   หมู่โลหิต AB            

 โรคประจำตัว   (  /  )  ไม่มี  

  .         ปัจจุบันข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่  บ้านเลขที่ 399 หมู่ 8 บ้านโคก             ตำบล บ้านโคก  อำเภอโคกโพธิ์ไชย   จังหวัด  ขอนแก่น             โทรศัพท์บ้าน   043216028  

มือถือ  0849532715           

  อีเมล์  prachapathi @notmail.com            

ภูมิลำเนาเดิม  

.         บิดาข้าพเจ้าชื่อ   นายเคน   คำมูลมี 

อาชีพ  ทำนา           

  มารดาช้าพเจ้าชื่อ   นางใบ   คำมูลมี  อาชีพ  ทำนา

.        ข้าพเจ้ามีพี่น้องรวมทั้งตัวข้าพเจ้ารวม     คน  ข้าพเจ้าเป็นคนที่ 

.         สถานภาพทางครอบครัว    (   /  )  โสด    (     )  สมรส  คู่สมรสชื่อ………………… อาชีพ……..     (     )  หย่า       มีบุตรจำนวน……..คน ชาย……คน     หญิง …….คน .         เมื่อมีปัญหาในชีวิตข้าพเจ้าปรึกษา    พี่สาว .         ข้าพเจ้าจบการศึกษา   (  /  ) .ปลาย

(    )  ปวช. (     ) ปวส(     )  ปวท.  จาก โรงเรียนมัญจาศึกษา  สาย   คณิต - อังกฤษ

.         ข้าพเจ้าคิดว่าสติปัญญาของข้าพเจ้าอยู่ในระดับ   ( /   )  ฉลาดมาก   (   )  ปานกลาง   (   )  น้อย .    ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนขยัน (    ) มาก 

 (   )  ปานกลาง ( /   )   น้อย

๑๐.      ข้าพเจ้าคิดว่าสุขภาพโดยทั่วไปของข้าพเจ้า   (   )  ดีมาก    ( / )  ดี    (   )  ปานกลาง  (    ) ไม่ค่อยดี๑๑.      ข้าพเจ้ามีความสนใจศึกษาค้นคว้าหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องหรือวิชา.....กฎหมาย…………… 

 รองลงไปคือเรื่องหรือวิชา

การบริหารงานบุคคล  ส่วนท้องถิ่น ......................                          

๑๒ .      ข้าพเจ้าเคยทำงานมาแล้ว  ดังนี้  (ทั้งงานอาชีพและงานส่วนตัว  เรียงตามลำดับก่อนหลัง)             ข้าพเจ้าเคยทำงานเป็นพนักงานโรงงานในกรุงเทพ ลฯ                   ข้าพเจ้าเคยรับราชการเป็นตำรวจ 

 เคยประกอบธุรกิจ ฟร้าม ไก่...........

๑๓.             ปัจจุบันข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่ …………เทศบาลตำบลบ้านโคก......          

                                                                                                    ตำแหน่ง……เลขานุการนายกเทศมนตรี.....................  ลักษณะงาน…………………บริการ………………

. ๑๔ .      กิจกรรมทางสังคมที่ข้าพเจ้าเคยร่วมหรือร่วมอยู่  รวมทั้งการเป็นสมาชิกชมรม  สมาคม  มีดังนี้             ………สมาชิก อปพร.  ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านโคก.............

.... ๑๕ .      ลักษณะงานที่ข้าพเจ้าชอบมากกว่า  (เลือกได้บรรทัดละคำตอบ)             (     )  งานวิชาการ                                  (   )   งานปฏิบัติการ             (     )  ทำงานคนเดียว                             (   /  )   ทำงานเป็นกลุ่ม             (     ) งานที่ทำตลอดอย่างต่อเนื่อง            (     )  งานโครงการระยะสั้นที่มีระยะเวลาสิ้นสุด

๑๖ .      ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อน ๆ มักมองข้าพเจ้าเป็นคนประเภท (เลือกตอบได้หลายข้อ)             (   /  )  โกรธง่ายหายเร็ว               (   /  )  หัวรุนแรง             (     ) เรียบร้อย               (   /  ) เข้มแข็ง             (     )  ใจน้อยบางครั้ง                  (     )  ชอบคุยถึงตัวเอง    (  /   )  ขี้เกรงใจ             (      ) คิดลึกซึ้ง             ( /   )  เข้ากับคนง่าย                    (      ) ไม่ชอบเสี่ยง       (      )  ชอบทำอะไรคนเดียว             อื่น ๆ …………………………………………………………………………………………..

๑๗ .      บุคคลในชุมชนหรือสังคมที่ข้าพเจ้ายึดถือเป็นแบบอย่าง คือ    ……..พ.ต.ท. ทักษิน   ชินวัตร            

เพราะ ….ประสบความสำเร็จในชีวิต...............................................

.. ๑๘ .      ความใฝ่ฝันในชีวิตของข้าพเจ้า  คือ  

….เป็นนักการเมืองและนักธุรกิจ.....................

๑๙ .      ข้าพเจ้าคิดว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้าบรรลุความสำเร็จ  คือ             ….ทุนสำรอง……………

๒๐ .      ข้าพเจ้าตัดสินใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เพราะ             ……..…………ต้องการความรู้เพิ่มเติม……………………             ………………………………………………………………………………………………             ………………………..                                                    เอกสารนี้เริ่มเขียนวันที่ 13 / 8 / 50  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โคกนคร ศูนย์การเรียนรู้ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

คำสำคัญ (Tags)#ประวัติของข้าพเจ้า

หมายเลขบันทึก: 119199, เขียน: 13 Aug 2007 @ 12:56 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 22:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)