หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ประชาธิปไตยอำเภอบ้านเขว้า

บุญรอด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ประชาธิปไตย อ.บ้านเขว้า

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2550 กศน.บ้านเขว้า ได้เปิด "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ประชาธิปไตย"  ตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง    ณ  บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ    ซึ่งเป็นอีกตำบลหนึ่งที่ เป็นตำบลเน้นหนักของกศน.ชัยภูมิ  โดยมี นางนิภา  ทองประภา พนักงานราชการ  เป็นผู้รับผิดชอบ  (ตำบลเน้นหนักของกศน.บ้านเขว้า มี 3 ตำบล)
ผลของการรวมกลุ่ม เกิดกลุ่ม
1.กลุ่มกล้วยกรอบแก้ว 2.กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน 3.กลุ่มทอผ้า 4.กลุ่มออมทรัพย์ 5.กลุ่มร้านค้าชุมชน
ผลการดำเนินงาน
-ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้
1.การปลูกผักสวนครัวจากยางรถยนต์
2.การจัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือน
3.การทอผ้าห่มซิ่ง
4.อาหาร ขนม
5.กล้วยกรอบแก้ว
6.การเลี้ยงปลา
7.การเลี้ยงจิ้งหรีด
8นวดแผนไทย
9.โครงการปลูกกล้วย 5 กอ มะละกอ 5 ตัน
10.ศึกษาดูงาน
จุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้
1.มีผู้นำที่เข้มแข็ง (นายประกอบ ยวงทอง ผู้ใหญ่บ้าน) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์  และมีความตั้งใจทำงาน ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
2.ชุมชนมีความสามัคคี การรวมกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นได้
3. มีวัฒนธรรม ที่มีความเอื้อเฟื้อ ความสามัคคี เช่น ประเพณีทำบุญเดือนหก ประเพณีสงกรานต์
จุดอ่อน
1.ชุมชนมีความแออัด ไม่มีการวางผังการก่อสร้าง
2.ค่านิยม ประชากรวัยแรงงานนิยมไปทำงานกรุงเทพฯ
ข้อเสนอแนะ
-ประสานกับชุมชน ชี้แจงทำความเข้าใจในการร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
บ้านหนองบ่อ มีทั้งหมด 127 ครัวเรือน
- ประชากร จำนวน 505 คน
- ร้อยละ 85 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน
ผู้ใหญ่บ้าน   นายประกอบ  ยวงทอง
อบต. 1. นายสุเวช กองชัย
อบต. 2. นายศรี ภิรมย์ศรี

ข้อมูลกศน.บ้านเขว้า
อาคารเป็นเอกเทศ สถานที่ตั้ง บริเวณสระหนองบัว ถ.โคทองพัฒนา ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
บุคลากร
-น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม  ผอ.ศบอ.บ้านเขว้า
-ข้าราชการ 2 คน
-ลูกจ้างประจำ 1 คน
-พนักงานราชการ (ครูอาสาฯ) 3 คน
-ครูศรช. 6 คน
   
 ผอ.พรทิพย์ ต้อนรับท่านนายอำเภอบ้านเขว้า

นายอำเภอบ้านเขว้า กล่าวเปิดงาน

น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม ผอ.ศบอ.บ้านเขว้า

 กล่าวรายงาน
   

 

 พิธีกรกล่าวดำเนินรายงาน

 ทีมงานกศน.บ้านเขว้า

 

 

 นายอำเภอบ้านเขว้ามอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน

 การแสดงของลูกหลานหมู่บ้านหนองบ่อ

   

 สาธิตการเจาะทำกระถางจากยางรถยนต์

 วิธีเจาะให้เจาะเป็นแฉก

 

 ช่วยกันกลับยางรถยนต์เพื่อทำเป็นกระถาง

 กระถางจากยางรถยนต์

 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 กลุ่มจัดสานของผู้สูงอายุ
   

 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด

 
   

บรรยากาศทั่วไป

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

   
 ร่วมรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิลงประชามติวันที่ 19 ส.ค.50  

เก็บภาพมาฝาก
บุญรอด  แสงสว่าง ภาพ/รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ กศน.ชัยภูมิ

 นางนิภา  ทองประภา ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านหนองบ่อ  

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุญรอด แสงสว่าง

คำสำคัญ (Tags)#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง#กศน.ชัยภูมิ#กศน.บ้านเขว้า#ต.โนนแดง#ศบอ.บ้านเขว้า

หมายเลขบันทึก: 119039, เขียน: 12 Aug 2007 @ 13:21 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 14:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)