บุญรอด

บุญรอด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รองผู้อำนวยการศว.นครราชสีมา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Usernameboonrod
สมาชิกเลขที่20597
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
เกิดเมื่อ 19 เม.ย. 2521 
ภูมิลำเนา อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
<strong><span style="text-decoration: underline;">ประวัติการศึกษา</span></strong>
พ.ศ.2535 ม.3 โรงเรียนปริยัติธรรมพลานุสรณ์วิทยา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2538 ม.6 โรงเรียนสุนทรวิทยา อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง
พ.ศ.2542 ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฎเลย  
พ.ศ.2542 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3 มิ.ย.พ.ศ.2554 การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
<strong><span style="text-decoration: underline;">ประวัติการทำงาน</span></strong>
เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2545 ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 3 ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเรณูนคร จ.นครพนม 
(ช่วยราชการที่ศนจ.นครพนม และ ช่วยราชการที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสงคราม)  
วันที่ 30 เมษายน 2547 บรรณารักษ์ 4 ได้ย้ายมาที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า  
พ.ศ.2548-2552 บรรณารักษ์ 5 และ บรรณารักษ์ 6ว  ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ.2553-2555 บรรณารักษ์ ชำนาญการ ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
5 มกราคม 2555 เปลี่ยนตำแหน่งเป็น นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
1 สิงหาคม 2556  เปลี่ยนตำแหน่งเป็น รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
<strong><span style="text-decoration: underline;">งานวิจัยที่ผ่านมา</span></strong>
พ.ศ.2550 การประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตชีวาและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตกรณีห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ.2552 การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การบริหาร การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
พ.ศ.2554 การพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ.2555 การศึกษาความสามารถและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูการศึกษานอกระบบ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
<span style="text-decoration: underline;"><strong><span class="mw">เครื่องราชอิสริยาภรณ์</span></strong></span>
-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) (เล่ม 128 ตอนที่ 16 ข หน้า 6 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2554)
-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) (เล่ม 125 ตอนที่ 13 ข หน้า 12 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551)
<span style="text-decoration: underline;"><strong>เว็บไซต์ส่วนตัว</strong></span>
<a href="http://boonrod1.igetweb.com">http://boonrod1.igetweb.com</a>