วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

         ผมเป็นกรรมการ Board of Trustee ของโครงการ RCSD ของสังคมศาสตร์ มช. มา 2 – 3 ปีแล้ว   แต่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมน้อยครั้ง   การประชุมครั้งที่แล้วจัดที่เวียดนาม  เมื่อเดือน เม.ย.48   ผมก็ไปร่วมประชุมไม่ได้อีก   เมื่อได้รับรายงานการประชุมครั้งที่แล้วจึงเกิดความคิดว่าผมน่าจะทำประโยชน์ให้แก่โครงการ RCSD ได้โดยการบันทึกความคิดลงบล็อก


          RCSD ย่อมาจาก Regional Center for Social Science and Sustainable Development   ผู้สนใจหารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://rcrd.soc.cmu.ac.th/


          โครงการ RCSD  เป็นกิจกรรมหรือหน่วยงานที่ทรงคุณค่ายิ่งสำหรับภูมิภาค “upper mainland Southeast Asia” เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย,   วงการวิชาการสังคมศาสตร์ไทย,   มช. และคณะสังคมศาสตร์ มช.


          เป็นโครงการสร้างศาสตร์ด้านสังคม   และด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน   โดยส่งเสริมการเข้าไปทำกิจกรรมในสังคม/ชุมชน


          เป็นโครงการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาการขึ้นในอนุภูมิภาค   โดยมีกิจกรรม “สร้างความรู้” (วิจัย) ที่มีคุณภาพสูง


          ผมติดใจคำว่า sustainable development หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน   ว่ามีความหมายว่าอย่างไรได้บ้าง   ผมคิดว่ามีหลายความหมายมาก   แล้วแต่ว่าจะมองจากบริบทใด   ผมมองว่า RCSD น่าจะหาทางทำความเข้าใจ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” จากบริบทที่จะก่อผลกระทบสูง  เช่น  จากบริบทของ
·       คนส่วนใหญ่
·       การสร้างจิตสำนึกใหม่ (new consciousness) เนื่องจากผมคิดว่าจิตสำนึกที่เรายึดถือกันอยู่นี้   ไม่นำไปสู่การ   พัฒนาที่ยั่งยืน
·       สังคมฐานความรู้
·       การเรียนรู้ตลอดชีวิต
·       การจัดการ “ปัญญาของสังคม/ชุมชน”


        มองจากมุมของผม   ซึ่งกำลังส่งเสริม KM อยู่   น่าจะมีมุมมองของการนำเอา KM ไปหนุนเสริมให้เกิด sustainable development 


                                                                                       วิจารณ์  พานิช
                                                                                        22 มิ.ย.48