Knowledge sharing and knowledge transfer กับ ปัญหา และอุปสรรค

Knowledge sharing

   จาการคำกล่าวจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พาณิช กล่าว่า การจัดการความรู้ จะเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันความรู้ ความพยายามในการจัดการความรู้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ พฤติกรรมภายในองค์การ้กี่ยวกับวัฒนธรรมพลวัต และ วิธีการปฏิบัติต่อการแบ้งปันความรู้

               ปัญหาและ อุปสรรคในเรื่อง Knowledge sharing  ซึ่งเป็นบทความจากhttp://www.skyrme.com/updates/u64_f1.htm   โดย David J.Skyrme ได่มีการพูดถึงสาเหตุที่คนภายในองค์การไม่มีการ share ความรู้กัน มีหลายๆสาเหตุด้วยกัน ได

  • ไ ม่ต้องการเปิดเผยความลับขององค์กร หรือไม่อยากให้คนอื่นมีความรู้เท่าตัวเอง จะทำให้ตัวเองโดดเด่น และทำได่เพียงคนเดียว ก็จะเป็นหนทางที่จะประสบความสำเร็จ
  • บางตนไม่ต้องการคำแนะนำจากตนอื่น ต้องการทำด้วยตัวเอง
  • ไม่คิดว่าการ share จะมีประโยชน์ ซึ่งในความเป็นจริงการร่วม share ความรู้ จะทำให้เกิดความคิดที่หลากหลาย และทำให้นวัตกรรมใหม่ๆ
  • ไมไว่ใจคนอื่น เช่น คนอื่นอาจจะต้องการเข้ามา share เพื่อ ต้องการidea จากคนอื่นอย่างเดียว โดยที่ตนเองไม่ share ความรู้ด้วย หรือว่า ถ้าหากมีการ share แล้วอาจจะมีการนำไปใช้แล้วไม่เกิดประโยขน์ ก็อาจจะมีการต่อว่าภายหลังได้
  • ไม่มีเวลาได้มีโอกาสได้ share ความรู้กัน
  • อื่นได้แก่ องค์กรอาจจะขาดระบบ IT ที่ช้วยทำให้เกิดการ share idea กัน ,พฤติกรรมการแข่งขันกันภายในองค์กร,ระบบการบริหาร ของผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร และ พฤติกรรมองค์กรเป็นต้น

       จากที่กล่าวมานี้ก็เป็นปัจจัย ที่ทำให่เกิดอุปสรรค ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ กัน

    

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน uraiwan PSUMBAความเห็น (0)